Nu avslutas projektet LOOP - om det virtuella och fysiska klassrummet

2017-12-12 | Forskning/Samverkan Omvärld

”LOOP” är ett ettårigt projekt med målet att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet avslutades i november och en av forskarna i projektet, Annaliina Gynne, berättar här hur året har varit.

Hej Annaliina! Vad hoppades ni att projektet skulle uppnå när ni startade?

 

Syftet med projektet var att studera likheter och skillnader i kommunikation mellan lärare och elever i fysiska och virtuella klassrum. Målet var att forskare i samverkan med skolor i regionen skulle nå ny kunskap kring vilka möjligheter till deltagande och lärande som lärares användning av sociala medier öppnar för högstadieelever. Ursprungligen intresserade vi oss för lärarledda Facebookgrupper, men det visade sig att få lärare i regionen använder sig av Facebook i undervisningen. Istället fokuserade vi på användning av en lärapp, Showbie.

Hur har ni genomfört projektet?

Projektet genomfördes i samverkan med två skolor i två olika Västmanländska kommuner. Vi var två forskare som följde sammanlagt fyra lärare och sju klasser i årskurs 8-9 inom ramen för projektet.  Vi samlade in material från undervisning i både fysiska klassrum och virtuella klassrum som administrerades i lärappen i ämnena svenska, spanska, hemkunskap och idrott. Materialet som analyserats består av videoinspelningar, fältanteckningar, intervjuer och skärmkapningar. Under projektets gång har vi även arrangerat ett webbinarium där projektet diskuterats och ett slutseminarium där en lärare som medverkat i projektet berättade om sitt arbete med lärappen.

Vad ser ni för resultat?

Resultaten visar att lärare kan göra på flera olika sätt för att antingen skapa känsla av ”ett sammansatt klassrum” i det fysiska och virtuella eller för att hålla dessa utrymmen separata från varandra. Deras användning av olika kommunikativa medel i undervisningen gör att man kan betona lärande och elevens visande av sina färdigheter antingen i det virtuella, i det fysiska eller gränsöverskridande av båda. I vissa fall är lärappen en integrerad del av ordinarie undervisning och kommunikationen mellan lärare och elever flödar i princip fritt i tid och rum, i andra fall begränsar lärare undervisningen och elevers möjligheter för deltagande till enbart det fysiska rummet. Vad som fungerar när beror på förutsättningar inom ämnen och undervisningsinnehåll och lärarens personliga stil.