Text

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan

Mission och vision

Mission och vision

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan

 

MDH har en forsknings- och utbildningsstrategi som ligger till grund för hela högskolans verksamhet. I den står bland annat att högskolan arbetar mot fyra gemensamma mål:

  1. MDH erbjuder högkvalitativa utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
  2. MDH har erkänd och inom några områden ledande forskning.
  3. MDH har studenter och forskarstuderande som är nöjda med sin utbildning.
  4. MDH har medarbetare och ledare med kompetens, vilja och förutsättningar att bidra till högskolans utveckling.

Samverkan som gynnar alla

I forsknings- och utbildningsstrategin står det även att MDH ska vara ledande i landet på att samverka med det omgivande samhället. Högskolan har en mängd strategiska avtal med privat näringsliv och offentlig sektor som bidrar till att stärka kvaliteten i högskolans forskning och utbildning och se till så att studenternas kompetenser är efterfrågade på arbetsmarknaden.

MDH är värd för tre centrumbildningar som fungerar som mötesplatser mellan forskare, studenter, privat näringsliv och offentlig sektor. Automation Region och Robotdalen är två verksamheter som kopplar ihop högskolans forskning och utbildning med ett stort antal medlemsorganisationer, de flesta inom privat näringsliv. Samhällskontraktet är en centrumbildning inom offentlig sektor med MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland och Region Västmanland.

Mer om vår samverkan


Nära koppling mellan forskning och utbildning

I högskolans strategi ingår att forskning och utbildning ska gå hand i hand och ett bevis på det är att högskolan signerat det så kallade Magna Charta-avtalet; ett demokratiskt avtal som över 800 lärosäten i 80 olika länder undertecknat. Avtalet betonar lärosätets ansvar för utbildning i samhället, samt att forskning och utbildning är en enhet och inte två separata delar.

Forskningen som bedrivs på högskolan, som inom vissa områden är internationellt framstående, fungerar som en vetenskaplig grund för utbildningarna och är till värde och nytta för samhället.

MDH arbetar också aktivt med jämställdhetsfrågor samt att utveckla digitaliseringen av högskolans verksamhet. MDH:s målsättning är att förbereda studenterna för ett föränderligt samhälle vilket påverkar utbildningarnas innehåll, form och pedagogik.

Mer om vår forskning

Mer om våra utbildningar


Så arbetar MDH för att
nå FN:s hållbarhetsmål

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Så här arbetar MDH för att nå hållbarhetsmålen


Ständigt pågående kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är en viktig fråga som ständigt pågår inom alla verksamheter och i alla led på högskolan. Det är fakultetsnämnden som har det övergripande ansvaret för kvaliteten inom högskolans utbildnings- och forskningsområden. Syftet är att nämnden, via ett kvalitetssystem, ska fånga upp och lösa eventuella brister och se till att arbetet ständigt utvecklas.

Kvalitetsarbete för utbildning och forskning


Årsredovisning

Årsredovisning 2020PDF


Till toppen