Mälardalen university logotype print

Text

MDH:s ledning och styrelse

MDH är en statlig myndighet. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen.

Högskolestyrelsen tar de övergripande besluten vid MDH och ansvarar bland annat för fördelning av resurser och för beslut i strategi- och policyfrågor. Styrelsen sammanträder cirka två gånger per termin.

Sju ledamöter i högskolestyrelsen är utsedda av regeringen och representerar samhälle och näringsliv. I styrelsen ingår även högskolans rektor, tre representanter för lärarkåren och tre representanter för studenterna.

Styrelsen för Mälardalens högskola Pdf, 151.2 kB.

Högskolestyrelsens arbetsordning för Mälardalens högskola Pdf, 1.5 MB.


Rektor, som utses av regeringen, är högskolans myndighetschef. Prorektor är rektors ställföreträdare och förvaltningschefen bereder ärenden utifrån rektorsbeslut. Vid högskolan finns även en vice-rektor för samverkan.


Vid MDH finns en ledningsgrupp med uppgift att ge råd och stöd till rektor i både strategiska och löpande ledningsfrågor. Det finns även en dekangrupp som har till uppgift att diskutera gemensamma högskole- och ledningsfrågor.


Ledningsgrupp

Dekangrupp


Fakultetsnämnden har övergripande ansvar för kvalitetsfrågor i högskolans forskning, utbildning på forskarnivå samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Under nämnden finns fyra utskott som bereder ärenden samt fattar vissa beslut.

Arbetsordningen för fakultetsnämnd och dess utskott Pdf, 260.7 kB.

 

Ledamöter

Lärarrepresentanter till utskottet för ekonomi

Lärarrepresentanter till utskottet för hälsa

Lärarrepresentanter till utskottet för teknik

Lärarrepresentanter till utskottet för utbildning


Utbildning och forskning sker på någon av MDH:s fyra akademier; akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST), akademin för hälsa vård och välfärd (HVV), akademin för innovation, design och teknik (IDT) och akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK).


Det gemensamma verksamhetsstödet ser till så att det finns väl fungerande processer inom områdena myndighetsutövning mot enskild, studentservice, personal, ekonomi, kommunikation, lokalförsörjning, IT-stöd, juridik och ledningsstöd. Det gemensamma verksamhetsstödet ansvar även för biblioteksservice, vetenskaplig informationsförsörjning och stöd till vetenskaplig publicering. Här finns har ett samordnande ansvar för beredning av ärenden inför beslut av högskolestyrelse, rektor och fakultetsnämnd.


Ledningsgruppen för kris och beredskap (LKB) fattar strategiska beslut om krishantering för personal och studenter. Medlemmar i gruppen tjänstgör som tjänsteman i beredskap (TIB) och bemannar MDH:s jourtelefon dygnet runt. Gruppen samordnar intern och extern information om det inträffade.


Vid särskild händelse

  • Rädda liv.
  • Larma. Ring 112.
  • Kontakta MDH:s ledningsgrupp för kris och beredskap (LKB) på telefonnummer 073-960 88 22

 

Till toppen