MDH ska genomföra en extern forskningsutvärdering

2013-05-30 | Forskning/Samverkan

Den 28 maj beslutade rektor, i enlighet med Forsknings- och utbildningsstrategin att MDH ska genomföra en extern forskningsutvärdering. Namnet på utvärderingen kommer att vara MER14 vilket står för ”MDH:s Evaluation to improve Research quality".

De flesta av landets universitet har låtit göra denna typ av forskningsutvärderingar men det är första gången som en högskola beslutar sig för att genomföra det på eget initiativ.
- År 2006 satt jag i ledningen vid Uppsala universitet när dåvarande rektor, professor Anders Hallberg, beslöt att all forskning skulle utvärderas och jag fick då en bra inblick i arbetet. Det övergripande syftet med MER14 är att utvärdera högskolans forskning för att kunna identifiera tänkbara styrkeområden inför kommande strategiperioder, säger rektor Karin Röding.

Här kan du läsa rektors beslut angående den externa forskningsutvärderingen.

Utvärderingsmodellen består av tre delar

Den modell som har MDH valt bygger på tre delar; självvärdering, extern bedömning av internationellt sammansatta paneler och bibliometrisk analys. All forskning vid högskolan ska ingå i utvärderingen som görs för att stärka högskolans forskning för:

  • Forskargrupper och därmed enskilda forskare när det gäller bland annat underlag för framtida prioriteringar vid ansökningar.
  • Akademierna som kan få stöd i att bland annat identifiera nya inriktningar.
  • Högskolan som får en gemensam bild av starka forskningsmiljöer, både befintliga och potentiella.

Det är regeringen som har meddelat att delar av de direkta forskningsanslagen från 2018 ska fördelas efter nationella forskningsutvärderingar. Att MDH då redan kommer ha genomfört en forskningsutvärdering innebär att högskolan står bättre rustad när det nationella systemet genomförs om fem år.
- Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för strategiska beslut för att stärka kvaliteten i forskningen och därmed vara ett viktigt stöd i ställningstaganden för perioden 2017-2020, fortsätter rektor.

Projektet sträcker sig till hösten 2014

Projektet kommer att ledas av professor Roland Svensson och professor Monica Bellgran kommer att vara biträdande projektledare. Prorektor Paul Pettersson blir ordförande i styrgruppen. I styrgruppen ingår även Peter Dobers, dekanus, Peter Gustafsson och Yvonne Eriksson, prodekaner, Annsofie Oscarsson, bibliotekschef, Malin Gunnarsson, chef för utbildnings- och forskningssektionen och en doktorand. Dessutom kommer Per Andersson fungera som stöd för projektledarna. Han har tidigare varit projektkoordinator för Uppsala universitets båda forskningsutvärderingar KoF06 respektive KoF11. Projektet sträcker sig till den 31 oktober 2014.