Pernilla Sundqvist försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-04-26
Tid: 13.15 - 15.30
Plats: sal Kappa, MDH Västerås

Pernilla Sundqvist försvarar sin avhandling "Förskolans teknikundervisning: vad och hur?" den 26 april kl. 13:15 i sal Kappa, MDH Västerås.

Titel: Förskolans teknikundervisning: vad och hur?

Serienummer: 287

Utsedd opponent är professor Jonas Hallström, Linköpings universitet. Betygsnämnden utgörs av docent Cecilia Wallerstedt, Göteborgs universitet, docent Veronica Bjurulf, Karlstads universitet och docent Jesper Sjöström, Malmö universitet.

Utsedd reserv är professor Gunilla Sandberg, Mälardalens högskola.

Sammanfattning

Studien undersökte förskolans teknikundervisning med fokus på vilket innehåll som framhålls och undervisas av personalen, hur det undervisas och vad som görs möjligt för barnen att lära i den undervisningen. Tre metoder användes för studien. Först en enkät, sedan intervjuer och till sist en etnografiskt inspirerad undersökning där observationer och intervjuer tillsammans utgjorde data. Resultatet visar att innehållet för förskolans teknikundervisning relaterade till olika aspekter av tekniken, såsom tekniska objekt, skapande och problemlösning, och kan beskrivas som nära kopplat till den läroplan för förskolan som var aktuell under studiens genomförande. Inom denna ram finns en bredd och en variation som sträcker sig från vardaglig användning av tekniska objekt såsom saxar, bestick och lärplattor samt hur de benämns, till ett mer komplext innehåll som hur olika tekniska föremål och system fungerar och hur ett problem kan lösas genom att planera och bygga en lösning. Undervisningen analyserades utifrån sociokulturellt perspektiv och utvecklingspedagogik och visade att personalen använde flera olika strategier i sin undervisning. Vanliga strategier var att använda språket för att stötta barns tänkande, variation för att synliggöra lärandeobjektet och att utgå ifrån barns perspektiv, både när det visade sig i form av nyfikenhet och drivkraft att vilja förstå, exempelvis som ett tillfälle till att förklara hur teknik fungerar, och för att knyta an undervisningen till barnens erfarenheter och kunskaper. Vad som blev möjligt för barn att lära genom personalens undervisning kan beskrivas på två sätt. För det första handlar det om hur det innehåll som undervisas benämns av personalen och att detta inte alltid stämmer överens med det faktiska innehållet. Aktiviteter som benämndes av förskolepersonalen som teknikaktiviteter fokuserade ibland andra saker än teknik, exempelvis naturvetenskap eller motoriska färdigheter. För det andra handlar det om huruvida undervisningen gav barnen förutsättningar att lära sig det innehåll personalen avsåg, vilket också varierade och påverkades av personalens agerande och användning av olika undervisningsstrategier. En slutsats är att förskolepersonal gav olika beskrivningar av såväl teknikinnehåll som teknikundervisning vilket vittnar om varierande kunskaper för att undervisa förskolebarn i teknik, där några visade på goda kunskaper och självsäkerhet medan andra visade på en lägre kunskapsnivå och större osäkerhet. Vidare visar det att den likvärdighet som eftersträvas inom utbildningen inte uppnåtts gällande tekniken.