Per Erik Eriksson försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Datum: 2018-09-14
Tid: 10.00
Plats: Filen, MDH i Eskilstuna

Per Erik Eriksson vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin doktorsavhandling “Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions” den 14 september i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

Titel: “Videography as Design Nexus: Critical Inquires into the Affordances and Efficacies of The Live-action Video Instructions”.

Serie nummer: 265

Opponent är professor Fredrik Lindstrand, Konstfack. Betygsnämnd är docent Åsa Fasth Berglund,  Chalmers Tekniska Högskola, docent Rikard Lindell, Mälardalens högskola, samt docent Jörgen Skageby, Stockholms universitet.

Reserv: Docent Tomas Axelson, Högskolan Dalarna

Sammanfattning

Videoinstruktioner är ett populärt medium som bland annat förekommer på YouTube. På YouTube finns det över en halv miljard s.k. how-to videos. Många av dessa videos består av inspelat material där någon slags kamera har använts. Oftast så visar videoinstruktionerna på hur något ska monteras, användas, eller hur man bör agera för att utföra en ny aktivitet. I doktorsavhandlingen diskuteras hur designen av instruktionsvideos påverkar användarens möjlighet att använda de instruktioner som förmedlas i videos.

Dessutom behandlas de hänsynstaganden som videofotografer bör beakta när det gäller val och framställning av bilder och ljud. Dessa hänsyn grundar sig på människors förmåga att förstå kroppsspråk och rörelsemönster, men också på individers olika tittstilar och preferenser vad det gäller bildkvalité. I avhandlingen diskuteras sådana hänsynstagande i termer av perceptuella affordanser. Detta är aspekter som medger användning av videoinstruktionerna. En sådan viktig affordans är synlighet.

Inom ramen för forskningen, vilket har resulterat i Videography as Design Nexus har flera instruktionsvideos producerats och utgjort underlag för användarstudier. Ett exempel är en kort monteringsinstruktionsvideo vars resultat har utvärderats med hjälp av ögonrörelsestudier. Här fann vi bland annat att det perifera seendet tycks spela en viss roll i avläsningen av instruktioner. Ytterligare ett exempel är en video som beskriver hur man monterar ett rovdjursavvisande stängsel där användare ute i fält utvärderade instruktionsvideons användbarhet. I denna studie analyseras även data från YouTube, såsom tittarnas uppmärksamhetsnivåer under visningen av videons olika sekvenser.

En slutsats är att videoinstruktioner fungerar väl när de innehåller människor som utför något. I sådana situationer räcker vanligtvis videoinspelning med bildsekvenser som återger vad och hur något ska utföras som åtföljs av tydlig beskrivning i form av kortfattade, talade instruktioner. Dessutom verkar de fungera bättre om användaren har möjlighet att genomföra aktiviteten samtidigt som de tittar på videon. En annan slutsats är att i likhet med andra instruktionsmedia, så är inte instruktionsvideos begriplighet beroende av att användarna faktiskt tittar på videon ifråga hela tiden med en fokuserad blick.​