Linda Sellin försvarar sin avhandling i vårdvetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-12-15
Tid: 13.15 - 16.15
Plats: Mälardalens högskola, sal Beta, Västerås

Linda Sellin vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling "A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality" i sal Beta på Mälardalens högskola i Västerås.

Titel: A personal-recovery-oriented caring approach to suicidality.

Serienummer: 245.
 
Opponent är docent Gunilla Carlsson, Högskolan i Borås. Betygsnämnd är professor Jonas Stier,  MDH, professor Jennifer Bullington, Ersta Sköndal högskola, samt docent Kent-Inge Perseius, Röda korsets högskola.
 
Reserv: professor Ellinor Salander Renberg, Umeå universitet.

Sammanfattning

Personer som vårdas på sjukhus för att de i ord och/eller handling gett uttryck för en önskan om att ta sitt liv, är i en sårbar situation och kämpar med utmaningar relaterade till såväl liv och död som upplevelser av hopplöshet och maktlöshet. Att brottas med allvarliga självmordstankar kan även innebära att personen upplever sig som en börda för närstående. Närståendes kamp för att hjälpa sin anhörige kan innebära att närstående tar ansvar för sådant som är utanför deras kontroll. Trots detta är det sparsamt med forskning om hur suicidala personer och deras närstående kan stödjas när personen vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården. Denna avhandling baseras på ett perspektiv om återhämtning som en process där personerna upplever sig som kapabla att hantera både utmaningar och möjligheter i livet och införliva mening i det.

Det övergripande syftet med denna forskning var att utveckla, introducera och utvärdera en omvårdnadsintervention, för att stödja suicidala patienters återhämtning och hälsa, samt stödja patienters och deras närståendes delaktighet i vården. Sammanlagt 15 patienter, 9 närstående, 5 representanter från en svensk organisation inom suicidprevention, 9 leg. sjuksköterskor, och 5 forskare deltog. Datainsamlingen utgjordes främst av intervjuer, fokusgruppsintervjuer, frågeformulär, och självskattning, och analyserades med särskilt fokus på patienternas och närståendes perspektiv.

Den utvecklade omvårdnadsinterventionen kännetecknas av ”kommunikativ gemenskap”. Denna kommunikativa gemenskap innebär att sjuksköterskan och patienten tillsammans utforskar hur patientens återhämtning kan stödjas, och utgör en väg för patienten att återerövra en känsla av att vara kapabel att hantera livsproblem och införliva mening i sitt liv. En slutsats var också att det är mer lämpligt att beakta detta som en vårdande hållning, snarare än att beskriva det som en specifik omvårdnadsintervention. Den slutgiltiga beskrivningen av resultatet omfattar en preliminär guide till en personlig-återhämtnings-orienterad vårdande hållning till suicidalitet (a personal-recovery-oriented caring approach to suicidality, PROCATS). Denna beskrivning inkluderar sex kärnaspekter av den vårdande hållningen. Det övergripande syftet med PROCATS är att stödja suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser, även i svåra existentiella gränssituationer. Samtidigt som resultatet indikerar att PROCATS har potential att främja såväl suicidala personers återhämtning som deras närståendes delaktighet, så finns det behov av ytterligare utvärdering av PROCATS i ett vidare sammanhang.