Lena Talman försvarar sin doktorsavhandling i socialt arbete

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-09-28
Tid: 13.15 - 16.00
Plats: Sal Filharmonin, MDH Eskilstuna

Lena Talman försvarar den 28 september sin avhandling ”Participation in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities” på MDH i Eskilstuna.

Titel: ”Participation in everyday life for adults with profound intellectual (and multiple) disabilities”.

Opponent är docent Jens Ineland, Umeå Universitet. Betygsnämnd är professor Elisabeth Olin,  Göteborgs universitet, docent Thomas Strandberg, Örebro universitet, samt professor Christian Kullberg, Mälardalens högskola.

Reserv: Docent Rickard Ulmestig, Linnéuniversitetet

Avhandlingen har nr 266

Sammanfattning

Vuxna med flerfunktionsnedsättning behöver samhällets stöd och service för att i sitt vardagsliv leva under ”så normala omständigheter” som möjligt. De vuxnas stöd och service skall utföras i enlighet med den svenska funktionshinderspolitiska visionen; ”ett gott liv”, vilket innebär full delaktighet i samhället, jämlikhet i levnadsvillkor och att förutsättningar för självständighet och självbestämmande finns. För att möjliggöra detta, bör den vuxne delta i de beslut som rör hans eller hennes vardag. 

Syftet med avhandlingen var att belysa och problematisera uppfattningar av delaktighet, hur delaktighet beskrivs i genomförandeplaner och hur delaktighet genomförs i vardagen för vuxna med flerfunktionsnedsättning som bor på gruppboende eller i sitt eget hem med stöd från personlig assistans. För att besvara syftet och få en djupare förståelse av fenomenet delaktighet användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Avhandlingen inkluderade tre olika studier. En studie där 17 genomförandeplaner analyserades med fokus på vad som skrivits om delaktighet. En studie där 27 chefer och personal som arbetar inom social omsorg intervjuades om sina uppfattningar av vad delaktighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning är och en studie där fyra vuxna med flerfunktionsnedsättning som bor i gruppbostad och deras 13 personal observerades för att se hur personalen arbetade för att främja de vuxnas delaktighet.
Resultatet visade att den delaktighet i vardagslivet som dokumenterades i genomförandeplanerna för de vuxna med flerfunktionsnedsättning fokuserade på personlig vård samt samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. När personal och chefer intervjuades om vad delaktighet är för de vuxna framkom det att både chefer och personal tycker att delaktighet är abstrakt och svårt att hantera. Cheferna och personalen ansåg dock att delaktighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning främst handlar om att de vuxna skall utföra något (t.ex. äta själv) eller vara närvarande (t.ex. vara i sin lägenhet när personalen städar) i dagliga aktiviteter. Förutsättningar för att de vuxna skulle kunna vara delaktiga var deras egen förmåga, personalens kunskaper och resurser i organisationen. Vid observationerna framkom det att personalen lyssnade på de vuxnas önskemål, de fick stöd i att uttrycka sin vilja som även beaktades, men de var inte inblandad i beslutsprocesser och delade inte heller på makt och ansvar för beslutsfattandet.