Charlotta Åkerlind försvarar sin avhandling i vårdvetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-11-24
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Mälardalens högskola, sal Beta, Västerås

Charlotta Åkerlind vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling "eHomecare – for safety and communication in everyday life. The perspectives of older users, relatives and care managers" i sal Beta på Mälardalens högskola i Västerås.

Titel: "eHomecare – for safety and communication in everyday life. The perspectives of older users, relatives and care managers".

Serienummer: 241.

Opponent är professor Maria Engström, Högskolan i Gävle. Betygsnämnd är professor Stefan Sävenstedt,  Luleå tekniska universitet, docent Els-Marie Anbäcken, MDH, samt professor Henrik Eriksson, Röda korsets högskola.

Reserv: docent Martin Salzmann-Erikson, Högskolan i Gävle.

Sammanfattning

Välfärdsteknik förväntas vara ett sätt att möta utmaningen med en allt växande äldre befolknings behov av en fortsatt god vård och omsorg av äldre. Under hösten 2013 introducerade elektronisk hemtjänst (eHemtjänst) i Västerås, som stöd och hjälp i vardagen via informations- och kommunikationsteknik [IKT]. Teknik som erbjöds var en elektronisk brevlåda, nattkamera samt fast och fjärrstyrd bildtelefon. eHemtjänsten innebar då dag- och nattillsyn, påminnelser, svar på larm samt sociala interaktioner. Även anhöriga kunde ta del av tekniken för att kommunicera med den äldre.
 
Syftet med avhandlingen var att undersöka hur eHemtjänsten påverkar det dagliga livet för äldre och deras anhöriga, med fokus på trygghet och kommunikation, samt att utforska biståndshandläggarnas perspektiv på eHemtjänst; deras förväntningar och erfarenheter av implementeringen av eHemtjänsten. Avhandlingen inkluderade två studier om äldre och anhörigas erfarenheter av trygghet och kommunikation, före och efter 6 månaders användning av eHemtjänsten. Två studier utforskade biståndshandläggarnas föreställningar om eHemtjänst, samt deras förväntningar och erfarenheter av hinder och förutsättningar i uppdraget att handlägga eHemtjänst. Genom individuella och fokusgruppsintervjuer kunde äldres, anhörigas och biståndshandläggarnas perspektiv lyftas fram. Totalt deltog 12 äldre (<65 år), 8 anhöriga samt 30 biståndshandläggare.
 
Resultaten visar att eHemtjänsten kan erbjuda både äldre och anhöriga trygghet. Framför allt nattkameran beskrivs som en trygghetsresurs. Att kunna se och höra varandra genom bildtelefonen innebar ett nytt sätt för de äldre och anhöriga att kommunicera. Det gav en känsla av att vara nära varandra och en utökad delaktighet i varandras liv. Resultatet visar även att den äldre upplevde en besvikelse när tekniken inte fungerade, vid oförmåga av att använda tekniken, eller när tekniken inte användes som det var tänkt. Tankar om integritet och att eHemtjänsten kan innebära en framtida minskad fysisk kontakt för äldre lyftes också fram. Biståndshandläggarna uppfattade att eHemtjänsten kan förhöja kvalitén på den äldres dagliga liv, om den äldre beviljas rätt teknik i rätt tid. Resultaten visar dock att biståndshandläggarna har svårt att erbjuda eHemtjänst. Det finns ett utbrett motstånd av att använda tekniken i hemtjänsten, där även biståndshandläggarnas egna attityder och okunskap är ett hinder.

Biståndshandläggarna menar att de behöver stöd ifrån samhället där media kan vara till hjälp att informera om eHemtjänsten. Äldre, anhöriga och vårdpersonal behöver även få kunskap och vara delaktiga när tekniken ska införas. Biståndshandläggarna själva behöver få arbeta i en tydlig organisation, med en arbetssituation som ger dem tid och möjligheter till att lära sig sitt nya uppdrag.