Caroline Eklund försvarar sin doktorsavhandling

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-10-12
Tid: 09.15 - 12.00
Plats: Sal Beta, MDH Västerås

Caroline Eklund försvarar sin avhandling ”Development and evaluation of a web application for stress management – supporting behaviour change in persons with work related stress” den 12 oktober på MDH i Västerås.

Titel: Development and evaluation of a web application for stress management – supporting behaviour change in persons with work related stress

Opponent är professor Mats Lekander, Karolinska institutet. Betygsnämnd är docent Ida Flink, Örebro universitet, professor Gunvor Gard, Lunds universitet och Luleå tekniska universitet, samt docent Anne Berman, Karolinska institutet.

Reserv: docent Anna-Lena Almqvist, Mälardalens högskola.

Avhandlingen har nr 269.

Sammanfattning

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Stress kan leda till flera hälsorelaterade problem så som utmattningssyndrom, depression, sömnstörningar, hjärt- och kärlsjukdom och smärta. Stress behöver hanteras i ett tidigt skede innan stressen leder till ohälsa. Webben är ett verktyg för att nå ut med stresshantering till många människor till en låg kostnad och webb-baserade program har visat sig ha effekt vid flera andra hälsorelaterade problem. Följsamheten är dock ofta låg och många program för stresshantering baseras inte på vetenskapliga bevis från forskning. Det övergripande syftet med avhandlingen var att utveckla och utvärdera ett automatiserat och evidensbaserat, webb-baserat program för stresshantering hos personer med arbetsrelaterad stress. Projektet bestod av fyra delstudier.

Delstudie ett innefattade den systematiska utvecklingen av programmet i två faser. I fasen ett utvecklades programmets teoretiska ram och innehåll och fas två bestod av att strukturera innehållet och utveckla plattformen från vilken innehållet skulle levereras. Utvecklingen resulterade i programmet Min Stresskontroll (MSK). MSK är en interaktiv webbapplikation som skräddarsys utifrån individens specifika behov av stresshantering och stödjer beteendeförändring på flera olika sätt. MSK testades utifrån hur studiedeltagare klarade av att ta sig igenom programmet. Resultatet visade att fler studiedeltagare hade svårt att hitta till programmets slut. I den andra delstudien undersöktes genomförbarheten av den vetenskapsmetodologiska studieproceduren och hur genomförbart programmet var för att förbereda för en större, mer påkostad delstudie fyra. 14 personer deltog i studien. Huvudresultatet var att den vetenskapliga studieproceduren var genomförbar med mindre ändringar, men det behövdes förändringar i webbapplikationen. I delstudie tre intervjuades 9 personer från delstudie två. Syftet var att få en ökad förståelse för hur deltagarna upplevde programmet och hur det kunde vidareutvecklas. Resultatet mynnade ut i ett tema: Att kämpa med det jag behöver när stresshantering handlar om mig. Resultaten i delstudie två och tre förstärkte varandra. Huvudsakligen upplevdes programmet som för omfattande. Studiedeltagarna hade en förståelse för att stresshantering tar tid och är komplext men det var svårt att få tid till det.

I delstudie fyra testades MSK i en grupp som jämfördes med en väntelista. 95 personer deltog i studien. Resultatet visade att programmet hade en liten effekt på upplevd stress, men många hoppade av programmet. Dessa studier visade att en webbapplikation utvecklad utifrån den senaste evidensen hade en effekt på upplevd stress. Emellertid, att hantera stress på egen hand är komplext och hur följsamhet kan uppmuntras till ett helt automatiserat program behöver studeras vidare.

Läs mer

"Digitalt verktyg för att motverka stress"