Anna Sannö försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-12-08
Tid: 10.00
Plats: Raspen (Eskilstuna)

Anna Sannö vid akademin innovation, design och teknik, försvarar sin doktorsavhandling "Time to change – zipping sustainability into operations" i sal Raspen på Mälardalens högskola i Eskilstuna.

Title: “Time to change – zipping sustainability into operations”.

Serienummer: 243

Opponent är professor Dr Carsten Reuter, Hochschule Aschaffenburg – University of Applied Sciences, ocg betygsnämnden består av professor Nader Asnafi, Örebro University; docent Raine Isaksson, Uppsala University; docent Jessica Bruch, MDH.

Reserv; professor Magnus Wiktorsson, MDH

Sammanfattning

Industrin har en nyckelroll i övergången till ett hållbart samhälle, där tillverkningsföretag behöver svara mot miljöutmaningarna på flera sätt. Behovet av att hantera miljöteknikförändringar i produktionssystemen är, och kommer fortsätta vara, en utmaning för tillverkande företag. De tenderar ofta att fokusera på kortsiktiga ekonomiska prioriteringar, snarare än att utveckla organisationen för att vara miljömässigt konkurrenskraftiga på lång sikt.

I enlighet med detta så är syftet med avhandlingen är utveckla en förståelse för hur man kan hantera miljöteknikförändringar i ett produktionssystem. Forskningen visar hur förändringsprocessen påverkas av kontext och tid och presenterar fyra kategorier av hur projektet påverkas av hur olika företag är förberedda: kortsiktigt fokuserad, avvägningsbaserad, balanssökande och långsiktigt förberedd. Projekten behöver hanteras genom att allokera resurser som kan bygga en kunskapsbas om existerande och nya tekniker genom att samarbeta med interna och externa aktörer. För att ha framfart och undvika tillbakagång krävs ett systematiskt arbetssätt och en stark vision. Vidare så visar forskningen att kunskap inte bara gäller teknik, utan även att förstå behovet av förändringen för att utveckla en stark långsiktig målbild.

I avhandlingen presenteras en modell för att stödja produktionsorganisationen med att se över deras långsiktiga förmågor för att kunna göra medvetna beslut om hur miljötekniken kan integreras i den existerande produktionen. Modellen presenterar hur man kan ”blixtlåsa” hållbarhet i verksamheten: för att medvetet integrera den långsiktiga teknikutvecklingen i produktion, behövs ökad förståelse för hur olika tidsaspekter påverkar styrningen av produktionen samt hur organisationen balanserar prioriteringar. Termen ”blixtlås” visar att organisationen behöver medvetet integrera långsiktiga utvecklingar jämte kortsiktiga behov.

Teorigenomgångar samt fyra empiriska fallstudier har genomförts för att undersöka miljöteknikförändringar. I de första två studierna identifierades faktorer som påverkar miljöteknikförändringar. De två följande studierna fokuserade förändringsprocesserna i deras rätta miljö, och utökad förståelse skapades för hur produktionssystemsmiljön och tidsaspekter påverkade förändringsprocesserna. Studierna som utförts och resultatet presenteras i sex bifogade artiklar.