Anna Granlund vid IDT försvarar sin doktorsavhandling

Datum: 2014-02-13
Tid: 10.00 - 12.00
Plats: Sal Raspen, Mälardalens högskola i Eskilstuna

Anna Granlund försvarar 2014-02-13 kl 10.00 i sal Raspen på Mälardalens högskola i Eskilstuna sin doktorsavhandling.

Avhandlingens titel är ”Facilitating Automation Development in Internal Logistics Systems”.

Opponent är professor Mats Johansson, Chalmers Tekniska Högskola. Betygsnämnd utgörs av professor Mats Björkman, Linköpings universitet, professor Lena Mårtensson, Kungliga tekniska högskolan samt professor Peter Funk, MDH. Reserv är adjungerad professor Anders Fundin.

 

Sammanfattning

Det internlogistiska systemet omfattar alla aktiviteter som relaterar till hanteringen av materialflödet inom en anläggnings fysiska gränser. Detta system, som är en viktig del av en operativ verksamhet i en mängd olika branscher, är i behov av ökat fokus och ständiga förbättringar. Automation är ett möjligt verktyg med en tidigare bekräftad stor potential att förbättra internlogistiken. Trots denna potential och en växande trend att använda automation inom området är internlogistiska aktiviteter fortfarande inte automatiserade i samma utsträckning som många övriga delar av verksamheten. Det övergripande syftet med forskningen presenterad i denna avhandling är därför att utveckla kunskap som stödjer lyckad användning av automation i internlogistiksystem.

Processen att ta fram och utveckla automationslösningar har identifierats som avgörande för lyckad användning av automation. Med forskningens övergripande syfte i åtanke är målet med denna avhandling att utveckla ett ramverk som underlättar processen att ta fram och utveckla automation i internlogistiksystem. För att bidra till måluppfyllelsen har empiriska data samlats in genom fem fallstudier och en enkätstudie. Under de genomförda empiriska studierna har processen för att förbättra internlogistiksystemet och processen att ta fram och utveckla automationslösningar analyserats. Fokus har varit på att identifiera utmaningar och möjliggörare för en lyckad användning och utveckling av automation i internlogistiksystem.

Resultaten indikerar en låg medvetenhet hos de studerade företagen kring både nuvarande och önskat prestationsläge för internlogistiksystemet. Dessutom bedrivs automationsutveckling ostrukturerat och det finns ofta en osäkerhet kring vilka steg som skall tas i processen. Främst tyder resultaten på en bristfällig grund för korrekt utvärdering och beslut vid framtagning och utveckling av automation inom internlogistik vilket analyseras och konkluderas som en följd av otydliga mål och krav samt avsaknaden av en strategisk syn både gällande den internlogistiska verksamheten och gällande användning och utveckling av automation.

Ett ramverk har utvecklats vilket innehåller föreslagna riktlinjer för hur de utmaningar som observerats kan överkommas. Ramverket inkluderar faktorer vilka identifierats underlätta lyckad framtagning och utveckling av automation. Kärnan i ramverket är en föreslagen processmodell för att ta fram och utveckla automation i en internlogistisk kontext. Baserat på den identifierade betydelsen men avsaknaden av strategi kopplat till denna process inkluderar ramverket även en förslagen modell för en internlogistikstrategi samt en förslagen modell för en automationsstrategi.