Anna Åkerberg försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-03-20
Tid: 09.30
Plats: Sal Pi, MDH Västerås

Anna Åkerberg, vid akademin för hälsa vård och välfärd (HVV), samt akademien för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i vårdvetenskap, den 20 mars klockan 09:30 i sal Pi, MDH Västerås.

Titel: “An interactive health technology solution for encouraging physical activity – a first model based on a user perspective”.

Serienummer: 254.

Opponent är docent Maria Hagströmer, Karolinska Institutet. Betygsnämnd är professor emeritus Charli Eriksson, Örebro universitet, docent Anncristine Fjellman-Wiklund, Umeå universitet, samt docent Peter Anderberg, Blekinge Tekniska Högskola. 

Reserv: Universitetslektor Radu Dobrin, MDH.

 

Sammanfattning

Andelen fysiskt inaktiva ökar i världen. Det övergripande syftet med denna avhandling var att utveckla och testa en första modell av en interaktiv hälsotekniklösning (benämnd App&Move), som syftar till att uppmuntra fysiskt inaktiva vuxna till ökad fysisk aktivitet. Utvecklingen av App&Move var baserad på användarperspektivet, och utvecklades i en iterativ process, så kallad användarcentrerad design. Inledningsvis gjordes en undersökning av befintlig teknik för ändamålet; validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) studerades i en studie med en stegräknarapplikation för smartphone och en vanligt förekommande traditionell stegräknare. Resultatet visade att ingen av de studerade stegräknarna kunde utföra tillförlitliga mätningar i alla situationer. Dock visade det sig att mätning med stegräknarapplikation hade en lovande potential för att monitorera fysisk aktivitet i det vardagliga livet. Som ett nästa steg utvecklades och distribuerades en enkät till utvalda  personer i Mellansverige. De 107 som svarade på enkäten delades in och analyserades i grupperna användare respektive icke användare av fysisk aktivitetsmonitoreringsteknik. Studien visade att båda grupperna i huvudsak hade liknande åsikter om hur denna teknik borde utformas och vilken funktionalitet den borde ha. För att inhämta vidare kunskap om utformningen av App&Move, så utfördes fokusgruppsintervjuer med målgruppen fysiskt inaktiva. Analysen påvisade att denna teknik i huvudsak borde fokusera på att uppmuntra till fysisk aktivitet snarare än att mäta fysisk aktivitet, och att det var önskvärt att tekniken skulle vara integrerad i befintlig teknik som användaren redan ägde och bar med sig. En workshop bekräftade att en smartphone var en lämplig plattform att använda, och beslut togs därefter att utveckla en smartphoneapplikation. Ett första förslag av App&Move utvecklades, med fokus på uppmuntran, men som även mätte vardagsaktivitet och träning i form av antal minuter per dag. App&Move baserades på tillgängliga rekommendationer gällande fysisk aktivitet samt strategier för framgångsrik beteendeförändring. Förslaget presenterades och mottogs positivt i en workshop med användare, och förslaget blev därefter förfinat och utvecklat vidare baserat på användarnas återkoppling. App&Move användbarhetstestades därefter på 23 fysiskt inaktiva vuxna, vilka använde appen under fyra veckor samt besvarade två enkäter. Tre användbarhetsaspekter användes i studien, vilka bedömdes som acceptabel, hög och medel, och en antydan till ökning av aktivitetsminuter under testperioden kunde iakttagas. Sammanfattningsvis har denna avhandling undersökt användarperspektiv hos målgruppen fysiskt inaktiva, gällande fysisk aktivitetsmonitoreringsteknik. Utifrån dessa resultat har en beteendeförändringsapplikation utvecklats och testats. Användbarhetstestet indikerade lovande potential gällande användbarheten, och tydde även på att appen till viss del kan uppmuntra användarna till ökad fysisk aktivitet.

 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, användarperspektiv, användare, teknik, uppmuntra, beteendeförändring, applikation, smartphone