Martina Norling försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2015-03-13
Tid: 13.00
Plats: Alfa, Mälardalens högskola Västerås

Martina Norling vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) disputerar med avhandlingen ”Förskolan, en arena för social språkmiljö och språkliga processer”, den 13 mars i sal Alfa på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås

Opponent är professor Stig Broström, Aarhus universitet.
Betygsnämnd är docent Maja Söderbäck, MDH, docent Niclas Månsson, MDH, samt professor Pia Williams, Göteborgs universitet.
Reserv är docent Kerstin Göransson, MDH.

Avhandlingen har nr 173.

Sammanfattning:
Med fokus på förskolan som en arena för social språkmiljö och språkliga processer har den här avhandlingen riktat blicken mot förskalepersonalens förhållningssätt och strategier i den svenska förskolans sociala språkmiljö. Med utgångspunkt från förskolans sociala språkmiljö är det övergripande syftet att utveckla kunskap om den sociala språkmiljön i förskolan vad gäller kvalitetsfrämjande dimensioner så som personalens engagemang, strategier och förhållningssätt. Två didaktiska frågor är centrala i avhandlingen, förskalepersonalens beskrivningar av vad/vilka strategier och förhållningssätt de tillämpar i social språkmiljö samt hur personalen i förskolan stödjer barns
språk- och skriftspråkslärande processer.
 
Avhandlingen består av fyra artiklar i syftet att synliggöra olika dimensioner av strategier likväl som förhållningssätt till social språkmiljö vilket kan bidrar till barns förutsättningar i den sociala språkmiljön i förskolan. Den teoretiska ramen i den här avhandlingen utgår från social konstruktivism (Vygotsky, 1997) och bioekologisk teori (Bronfenbrenner, 2005). De fyra delstudierna i den här avhandlingen har möjliggjort en mixad metoddesign. Datainsamlingen består av enkäter gällande bakgrundsdata, observationsinstrument (skattning av kvalitet i
social språkmiljö), fokusgrupps intervjuer, videoobservationer samt systematisk litteratursökning.
 
I den här avhandlingen har tre dimensioner av förskalepersonalens strategier i social språkmiljö framträtt, lekstrategier, emotionella strategier och kommunikativa strategier. Den svenska förskolans sociala språkmiljö kan beskrivas utifrån dessa tre dimensioner som sker över tid i kontinuerliga processer mellan barn, kamrater och personal. Kvalitetsdimensionerna synliggör vikten av vilka insatser som behövs och vilka förutsättningar som skapas for barns lärande processer, i stället för att fokusera på barns individuella språk-utvecklingsresultat

Nyckelord: Förskola, social konstruktivism, bioekologisk teori, förskolepersonal, literacy, social språkmiljö, språkliga processer