Maria Elvén försvarar sin doktorsavhandling i fysioterapi

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2019-05-24
Tid: 09.30 - 12.00
Plats: Sal Beta, MDH Västerås

Maria Elvén, vid akademin för hälsa, vård och välfärd, försvarar sin doktorsavhandling på MDH i Västerås.

Titel: Kliniskt resonemang i fysioterapi med fokus på att stödja klienters beteendeförändring. Utveckling och utvärdering av bedömningsinstrumentet Reasoning 4 Change.

Utsedd opponent är professor Lena Nilsson-Wikmar, Karolinska Institutet. Betygsnämnden utgörs av docent Christina Gummesson, Lunds universitet, professor Ulf Jakobsson, Lunds universitet och docent Nina Brodin, Karolinska Institutet.

Reserv är docent Peter Larm, Mälardalens högskola.

Avhandlingen har nummer 289

Sammanfattning 

Idag finns omfattande kunskap om hur vår livsstil, d.v.s. våra beteenden, påverkar hälsa samt vetenskapligt stöd för att integrera ett biopsykosocialt perspektiv och beteendeförändringsstrategier i fysioterapi. Det finns således ett behov av att utveckla fysioterapeuters kliniska resonemang från ett traditionellt fokus på klienters fysiska funktioner till att också inkludera psykosociala faktorer och klienters beteenden. Kliniskt resonemang omfattar hur fysioterapeuter tänker och fattar beslut i undersökning, analys och behandling och är en kärnkompetens hos fysioterapeuter. För att möjliggöra utveckling av fysioterapeuters kliniska resonemang krävs studier i praktisk verksamhet och utbildning, vilka i sin tur kräver väl testade mätinstrument. Det övergripande syftet med denna avhandling var att utveckla och utvärdera ett instrument för att undersöka fysioterapeutstudenters kliniska resonemang med fokus på klienters aktivitets-relaterade beteende och beteendeförändring. 

I studie I utvecklades en begreppsmodell som beskriver kliniskt resonemang för fysioterapeuter med fokus på klienters beteendeförändring (CRBC-PT modellen) baserad på existerande forskning, teori samt fysioterapeuters och studenters uppfattningar om kliniskt resonemang. I studie II och III utvecklades instrumentets frågor baserat på CRBC-PT modellen och befintliga mätinstrument. Dessutom utvärderades instrumentets mätegenskaper genom att fysioterapeuter med expertkompetens inom beteendemedicin och studenter besvarade instrumentet. Den slutliga webbversionen av instrumentet, benämnt Reasoning 4 Change (R4C), visade goda mätegenskaper och bestod av fyra delar, Fysioterapeuten, Undersökning av klientens besvär, Funktionell beteendeanalys och Strategier för att stödja beteendeförändring. I studie IV besvarade 151 sista-termins-studenter från Sveriges samtliga fysioterapeutprogram R4C. Resultatet visade ett samband mellan samtliga inkluderade individ- och utbildningsrelaterade faktorer och studenternas förmåga att genomföra kliniskt resonemang inom ’Undersökning av klientens besvär’. Studenternas analytiska och reflekterande färdigheter kunde starkast förklara deras kliniska resonemangsförmåga, följt av attityder och om studenterna gått en utbildning med beteendemedicinskt innehåll. Endast utbildning med beteendemedicinskt innehåll kunde förklara studenternas kliniska resonemangsförmåga inom ’Funktionell beteendeanalys’ och ’Strategier för att stödja beteendeförändring’.

Slutsatsen är att avhandlingens ingående beskrivning av kliniskt resonemang kan bidra till ökad förståelse för komplexiteten i den tanke- och beslutsprocess som fysioterapeuter använder för att kunna undersöka faktorer relaterade till beteenden, analysera vilka faktorer som motiverar eller hindrar beteenden och välja åtgärder som stödjer beteendeförändring. Denna kunskap är värdefull för undervisning och lärande i kliniskt resonemang. R4C bidrar till att fylla ett uttalat behov av väl testade instrument och kan stödja undersökningar och utvärderingar i fysioterapeututbildning och forskning. För att utveckla studenters kliniska resonemang bör insatser fokusera på studenters analytiska och reflekterande förmågor, positiva attityder samt utbildningsplaners innehåll av beteendemedicinska kompetenser. Dessutom behöver det komplexa kliniska resonemanget, som ingår i analys och behandling, ges mer uppmärksamhet.