Lina Stålberg försvarar sin doktorsavhandling i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-06-15
Tid: 13.00
Plats: Filen (Eskilstuna Campus)

Lina Stålbergs vid akademin för innovation, design och teknik försvarar sin doktorsavhandling “Adapting to dynamic conditions through continuous innovation in manufacturing” den 15 juni i sal Filen på MDH i Eskilstuna.

Titel: “Adapting to dynamic conditions through continuous innovation in manufacturing”.

Serie nummer: 261

Opponent är professor John Bessant, University of Exeter. Betygsnämnden består av docent Pernilla Ingelsson, Mittuniversitetet; Professor Yvonne Lagrosen, Högskolan Väst; docent Lucia Crevani, MDH.

Reserv; Professor Glenn Johansson, MDH.

 

Sammanfattning

Förändringshastigheten ökar i omvärlden på grund av snabba teknikförändringar och globalisering. Många industrier som tidigare befunnit sig i mer stabila miljöer kommer framöver att befinna sig på mer dynamiska marknader. För att kunna hantera dynamiska villkor behöver organisationen fortsätta leverera effektivt i befintliga affärsområden och samtidigt utveckla nya system, produkter och processer för att kunna dra nytta av nya möjligheter i framtiden. Det här innebär att organisationen måste klara av att använda förmågor till effektivt resursutnyttjande (exploitation) och utforskande (exploration) samtidigt, med andra ord att sträva efter kontinuerlig innovation inklusive ambidextritet.

Inom den traditionella tillverkningsindustrin använder sig många företag av något slags förbättringsprogram för att uppnå så kallad excellent verksamhet. Där är en trend bland multinationella tillverkningsföretag att utveckla och införa företagsövergripande förbättringsprogram (XPS). Dessa är baserade på lean produktion och inspirerade av Toyotas produktionssystem och särskilt fokuserade till företagets produktionssystem. Generellt brukar förbättringsprogram som XPS till största delen stödja utvecklandet av förmågor till effektivt resursutnyttjande i produktion istället för att även stödja utforskande förmågor. Tidigare forskning beskriver detta som problematiskt och komplext och efterfrågar ytterligare forskning för att kunna hantera detta. Därför behöver det utvecklas mer kunskap och stöd för hur tillverkande företag skulle kunna anpassa sina produktionssystem till att vara fortsatt resurseffektiva och samtidigt anpassas genom mer radikala förändringar.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till en ökad förståelse för hur integreringar av XPS i produktionssystem kan utvecklas mot kontinuerlig innovation för att kunna hantera dynamiska förändringar. Vidare är målet att utveckla rekommendationer som stödjer kontinuerlig innovation i produktionssystem. En longitudinell studie av en integration av XPS har följaktligen utförts på en fabrik i ett tillverkande företag. Studien innehåller fem fallstudier som utfördes under dynamiska villkor, det vill säga med stor variation i volym och mix av produkter samt med introduktion av nya produkter och produktionskoncept. De utförda studierna och resultaten presenteras i fem bifogade artiklar.

Forskningen visar att det finns en risk att konceptet XPS överges på grund av att man inte förstår hur det hjälper till att lösa den turbulenta situation som uppstår under dynamiska villkor. Samtidigt är det viktigt att parallellt utveckla och stödja förmågor till utforskning (exploration) eftersom dessa förmågor inte är särskilt välutvecklade i denna kontext. Vidare visar forskningen att en strategiformuleringsprocess där man strävar efter stor delaktighet kan användas som ett medel för att skapa ambidextriösa förmågor.