Text

Lärum erbjuder kurser inom högskolepedagogik till lärare vid MDH för att bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Lärums kurser

Kurser

Lärum erbjuder kurser inom högskolepedagogik till medarbetare vid MDH för att bidra till kunskapsutvecklingen inom det högskolepedagogiska området.

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik ska enligt SUHF omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (15 hp).

Förkunskaperna utgörs av krav på examen från högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan, men den är öppen för alla anställda som vill lära sig mer. Det finns flera olika högskolepedagogiska kurser att välja på, men tre av dem är obligatoriska, övriga kurser är valbara.

Överblick för Lärums högskolepedagogiska kurser

Obligatoriska kurser

Följande tre kurser ger grundläggande kunskaper i högskolepedagogik:

Studenten och lärandesituationen

På kursen diskuteras studenters tankar kring lärande och högskolestudier kopplat till
forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för studenters lärande.

Kursplan Studenten och lärandesituationen 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Läraren och undervisningen

På kursen diskuteras hur lärare på högskolan kan planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination kopplat till forskning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskoleundervisning.

Kursplan Lärare och undervisningen 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Högskolan och utbildningsuppdraget

På kursen diskuteras lagar och förordningar kring t.ex. examination, upphovsrätt, diskriminering, inkludering och relationen forskning-undervisning. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för högskolans utbildningsuppdrag.

Kursplan Högskolan och utbildningsuppdraget 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Kursanmälan Länk till annan webbplats. för medarbetare vid MDH.

Fördjupningskurser

Följande kurser ger fördjupade kunskaper i högskolepedagogik:

Kursdesign

I kursen utvecklar deltagarna i grupper en kurs eller ett större moment. Arbetet diskuteras, relateras till högskolepedagogisk forskning och sammanfattas i en studiehandledning.
Syftet med kursen är att kursdeltagaren planerar och utvecklar en kurs eller ett större kursmoment.

Kursplan Kursdesign 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Studenters skrivande

I kursen lär vi oss mer om hur man som lärare, utan att ta fokus från det egna ämnet, kan få större förståelse för och bidra till studenternas skrivutveckling. Kursen syftar till att du som lärare ska få strategier för att kunna integrera skrivutvecklande moment i dina kurser.

Kursplan Studenters skrivande 3.0 hp Länk till annan webbplats.

Pedagogisk digital kompetens

I kursen diskuteras lärande i en digital miljö och hur digitala möten och verktyg kan stödja
lärande. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin pedagogiska digitala kompetens.

Kursplan Pedagogisk digital kompetens 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Open Networked Learning

Kursen är en öppen onlinekurs om öppen onlineundervisning och lärande i samarbete med högskolor i andra länder.

För mer information, se kursens hemsida Länk till annan webbplats.

Tillgänglig undervisning

I kursen diskuteras svårigheter och möjligheter med att skapa tillgänglighet i mötet mellan student och högskola. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förståelse för tillgänglighetsfrågor i undervisning.

Kursplan Tillgänglig undervisning 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Mer fördjupning och handledarkurser

Ytterligare fördjupning och utvecklingsmöjligheter för dig som högskolelärare

Pedagogisk portfölj

Under kursens gång påbörjar kursdeltagaren arbetet med att sammanställa en pedagogisk portfölj. Portföljens olika delar diskuteras och hur material ska presenteras för att kunna bedömas. Syftet med kursen är att kursdeltagaren sammanställer en pedagogisk portfölj.

Kursplan Pedagogisk portfölj 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Högskolepedagogiskt projekt

I kursen arbetar deltagarna i grupper med ett eget formulerat projekt. Kursen ges vid behov och planeras gemensamt av deltagare och lärare. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att medverka i högskolepedagogisk utveckling.

Kursplan Högskolepedagogiskt projekt 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Forskarhandledning

Hur planerar, genomför och utvärderar man handledning på forskarnivå? Hur kan man stötta en forskarstuderande i sin utveckling mot ökad självständighet som forskare? Hur hanterar man de juridiska och etiska dilemman som kan uppstå vid forskarhandledning? Detta är några av de frågor som diskuteras på kursen i forskarhandledning, med syftet att ge deltagarna bättre förutsättningar för att handleda på forskarnivå.

Handledarskap

I kursen diskuteras student och handledares roller, hur konflikter och andra svåra
situationer kan hanteras, uppsatser, akademiskt skrivande, mm. Syftet med kursen är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att handleda uppsatsarbeten.

Kursplan Handledarskap 2.5 hp Länk till annan webbplats.

Pedagogisk meritering

Varje lärare vid MDH har möjlighet att ansöka om prövning av sin pedagogiska kompetens och bli inplacerad i en pedagogisk kompetensstege i två steg: 1) meriterad lärare 2) excellent lärare.

Läs mer
Till toppen