Kraftfull satsning på regionens skolor

2012-04-18 | Forskning/Samverkan

För att möta de utmaningar som finns i skolan riggas nu Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Initiativtagarna till satsningen är MDH, Västerås stad och Eskilstuna kommun men alla kommuner i regionen är inbjudna. I satsningen går högskolan in med sina främsta skolforskare. Totalt satsas 40 miljoner kronor.

 

Landets 290 kommuner står inför stora utmaningar när det gäller skolan. Nya läroplaner, krav på bättre resultat, lärarlegitimationer, fria skolval, resursbrist är några faktorer som präglar debatten. Vår regions utmaningar är desamma. Därför kraftsamlar högskolan och kommunerna tillsammans, totalt satsas nu 40 miljoner kronor på Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL).

- Framtidens utmaningar i skolan löser kommunerna inte själva, utan det krävs att flera aktörer krokar arm, i vårt fall är MDH en given samarbetspart. Det är ett lyft att kommunerna och högskolan nu gemensamt satsar på MKL som på sikt kommer öka kvalitén i våra skolor, säger, Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun.

Det övergripande målet för MKL är att ge alla barn och unga förutsättningar att nå skolans mål och sin egen fulla potential. Den kanske viktigaste faktorn för elevernas skolprestationer är lärarna och deras sätt att undervisa. Något som MKL tar fasta på.

- Vi behöver stärka kopplingen mellan forskning och skola, så att lärarna tar med sig goda pedagogiska färdigheter när de kliver in i klassrummen. MKL är ett väldigt positivt initiativ, där forskare och lärare kommer mötas och arbeta tillsammans, något som kommer stärka alla duktiga och engagerade lärare i våra skolor, säger Johan Wennhall, Utbildningsdirektör, Västerås stad.
MKL stärker också högskolans lärarutbildning.

- Det är viktigt för regionen att det finns ett lärosäte i närheten som försörjer regionen med välutbildade och kompetenta lärare. Högskolan behöver kommunernas stöd för att bibehålla lärarutbildningens forskningsbas och kvalitet. MKL är därför ett vinna-vinna-koncept för alla parter, säger Pia Lindberg, akademichef vid Mälardalens högskola och ordförande för MKL.

MKL startar upp med fyra temaområden som står högt på agendan inom utbildningspolitiken: Matematik, mångfald, övergångar mellan förskola och skola samt entreprenörskap i skolan. Fyra professorer vid MDH med dessa kompetenser är knutna till satsningen; Anders Garpelin, Anderas Ryve, Pirjo Lahdenperä och Anette Sandberg som tillsammans med ytterligare forskare redan har startat arbetet.

- Satsningen ”Räkna med Västerås” är redan igång, där syftet är att förbättra matematikundervisningen. För att lyckas måste alla led med, vi arbetar tillsammans med lärare, rektorer, matematikutvecklare, verksamhetschefer och berörda politiker, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik, vid MDH.

I Eskilstuna pågår forskning kring lärarkompetenser i mångkulturella klassrum. Kommundoktoranden Pia Sandevärn forskar på deltid. Övrig arbetstid ägnar hon åt fortbildning för all personal på Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun gällande mång- och interkulturella frågor.

De medel som satsas i MKL är:

  • Från Västerås stad och Räkna med Västerås: 30 mnkr
  • Från Eskilstuna kommun: 3,4 mnkr
  • Från Samhällskontraktet (även det Västerås stad och Eskilstuna kommun): 7,6 mnkr
  • Totalt 40 miljoner mnkr