Text

Save the date - Napsa 2021 - den nationella paperkonferensen i socialt arbete arrangeras i Eskilstuna den 24 och 25 mars 2021


Save the date

Napsa 2021 - den nationella paperkonferensen i socialt arbete, 24 och 25 mars.

Konferensen anordnas av avdelningen för socialt arbete vid akademin för Hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Konferensen hålls i högskolans campusbyggnad i Eskilstuna.

Konferensen ska vara ett nationellt forum för presentationer av forskning i socialt arbete. Vi välkomnar alla som bedriver forskning inom socialt arbete, att skicka in abstracts. Huvuddelen av tiden ägnas åt presentationer och diskussioner av i förväg inskickade texter som den presenterande författaren arbetar med (t.ex. artikelmanus, bok-/avhandlingskapitel). Ämnen för texterna är fritt och styrs av deltagarnas forskningsintressen. Välkommen att anmäla dig. Anmälan öppnar den 1 september 2020 och deadline för insända abstract är 1 december 2020. Instruktioner och mer information om konferensen publiceras löpande på konferensens hemsida.

Sessioner skapas tematiskt av arrangören utifrån innehållet i inskickade abstracts och önskemål från författarna. Ett viktigt syfte med konferensen är att författare får återkoppling på den skrivna texten, men också att konferensens sessioner sammantaget bidrar till en kollegial diskussion om aktuell forskning i socialt arbete. Sessionerna blir också mötesplatser för samtal mellan forskare vid olika lärosäten och orter. Utöver paperpresentationer anordnas föreläsningar och sociala aktiviteter i samband med konferensen.

Om Corona-pandemin fortsätter kommer konferensen genomföras digitalt.

Det finns också en möjlighet att deltaga i workshops, mer information om detta kommer under tidiga hösten 2020.


Call for abstracts

Besked om abstract skickas ut i mitten av december 2020.

Skicka abstract

Instruktion för abstract

 • Språket ska vara svenska eller engelska.
 • Sammanfattning/abstract får inte överskrida 250 ord.
 • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

All korrespondens angående sammanfattningen/abstractet sker med forskaren som anmält texten som i sin tur ansvarar för att informationen når medförfattarna.

Sessioner kommer att organiseras tematiskt utifrån de abstracts som skickas in. Vid inskickande av abstract i formuläret kommer du ges möjlighet att ge några nyckelord. Dessa formuleras fritt (kan avse forskningsinriktning, metoder, teori, verksamhetsfält etc.) och är till hjälp för skapandet av tematiska sessioner. Ordningen på nyckelorden signalerar prioritet i preferens av session.

Abstracten kommer att samlas i en PDF och tillgängliggöras här på hemsidan inför konferensen.

 

Till stöd för utformning av abstract

Om ditt abstract för en text (paper) är baserat på ett empiriskt material, kan det med fördel innehålla följande:

 • Bakgrund och syfte: beskrivning av problem, forskningsfrågor och/eller hypoteser.
 • Metoder: studiedesign, inklusive en beskrivning av deltagare och urvalsstrategier, procedurer för insamling av data, åtgärder och metoder för analys.
 • Resultat och analys: specifika resultat i sammanfattningsform, analyser av resultaten.
 • Slutsatser och implikationer: beskrivning av studiens huvudresultat och konsekvenser för praxis, politik eller vidare forskning.

Om ditt abstract är för en text (paper) som är mer av teoretisk karaktär (inte primärt är baserad på en empirisk studie) kan det med fördel innehålla följande:

 • Bakgrund och syfte med texten;
 • En sammanfattning av textens huvudpunkter, teman eller huvudsakliga argument.
 • Hur ditt paper placerar sig inom disciplinen socialt arbete;
 • Slutsatser från och implikationer av din presentation för praxis, policy eller vidare forskning.

 

Instruktion för paper

Fullständigt paper får inte överstiga 6.000 ord exklusive abstract, titel och referenslista. Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska.

Fullständigt paper lämnas in senast 10 mars 2021.

Hitta hit

Konferensen hålls på Mälardalens högskola i Eskilstuna

Hamngatan 17, Eskilstuna

Kontakt

Den lokala projektgruppen består av Pernilla Liedgren och Daniel Lindberg

napsa2021@mdh.se