Mälardalens högskolas logotyp

Text

Ansökan är öppen! Napsa 2021 - den nationella paperkonferensen i socialt arbete arrangeras i Eskilstuna den 17 och 18 mars 2021.

Napsa 2021

NaPSa 2021

Den nationella paperkonferensen i socialt arbete, 17 och 18 mars.

Välkomna till den nationella paperkonferensen
i socialt arbete

Konferensen, NaPSa 2021,anordnas av avdelningen för socialt arbete vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH. Med anledning av Covid-19 genomförs konferensen digitalt.

Konferensen ska vara ett nationellt forum för presentationer av forskning i socialt arbete. Vi välkomnar alla som bedriver forskning inom socialt arbete, att skicka in abstracts. Huvuddelen av tiden ägnas åt presentationer och diskussioner av i förväg inskickade texter som den presenterande författaren arbetar med (t.ex. artikelmanus, bok-/avhandlingskapitel). Ämnen för texterna är fritt och styrs av deltagarnas forskningsintressen. Välkommen att anmäla dig. Anmälan öppnar 1 oktober 2020 och deadline för insända abstract 12 januari 2021. Instruktioner och mer information om konferensen publiceras löpande på konferensens hemsida.

Sessioner skapas tematiskt av arrangören utifrån innehållet i inskickade abstracts och önskemål från författarna. Ett viktigt syfte med konferensen är att författare får återkoppling på den skrivna texten, men också att konferensens sessioner sammantaget bidrar till en kollegial diskussion om aktuell forskning i socialt arbete. Sessionerna blir också mötesplatser för samtal mellan forskare vid olika lärosäten och orter. Utöver paperpresentationer anordnas föreläsningar och diskussioner i samband med konferensen.

Det finns också en möjlighet att deltaga i workshops. Egna initiativ för workshops mottages gärna. Har du förslag kontakta Pernilla Liedgren eller Daniel Lindberg via mail napsa2021@mdh.se


Anmälan

Kostnaden för konferensen är 600 kr (750 med moms). Inbetalning på 600 kr görs i samband med registrering. Sista datum för anmälan är 5 mars 2020.


Anmäl dig här om du arbetar på en statlig myndighet

Anmälan är öppen (momsfri betalning)

Gå till anmälan

Anmäl dig här om du INTE arbetar på en statlig myndighet

Anmälan är öppen (avgift inklusive moms)

Gå till anmälan

Call for abstracts

Deadline 12 januari. Besked om abstract skickas ut senast 29 januari 2021

Skicka abstract

Besked om abstract skickas ut senast 2021-01-29

Har du inte mottagit något besked var god kontakta napsa2021@mdh.se

 • Språket ska vara svenska eller engelska.
 • Abstract max 250 ord.
 • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
 • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
 • All korrespondens angående abstract sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Sessioner kommer att organiseras tematiskt utifrån de abstracts som skickas in. Du klistrar in ditt abstract i formuläret. Vid inskickande av abstract i formuläret kommer du ges möjlighet att ge några nyckelord. Dessa formuleras fritt (kan avse forskningsinriktning, metoder, teori, verksamhetsfält etc.) och är till hjälp för skapandet av tematiska sessioner.

Abstracten kommer att samlas i en PDF och tillgängliggöras här på hemsidan inför konferensen.


Till stöd för utformning av abstract

Om ditt abstract för en text (paper) är baserat på ett empiriskt material, kan det med fördel innehålla följande:

 • Bakgrund och syfte: beskrivning av problem, forskningsfrågor och/eller hypoteser;
  • Metoder: studiedesign, inklusive en beskrivning av deltagare och urvalsstrategier, procedurer för insamling av data, åtgärder och metoder för analys;
  • Resultat och analys: specifika resultat i sammanfattningsform, analyser av resultaten;
  • Slutsatser och implikationer: beskrivning av studiens huvudresultat och konsekvenser för praxis, politik eller vidare forskning.

Om ditt abstract är för en text (paper) som är mer av teoretisk karaktär (inte primärt är baserad på en empirisk studie) kan det med fördel innehålla följande:

 • Bakgrund och syfte med texten;
  • En sammanfattning av textens huvudpunkter, teman eller huvudsakliga argument;
  • Hur ditt paper placerar sig inom disciplinen socialt arbete;
  • Slutsatser från och implikationer av din presentation för praxis, policy eller vidare forskning.


Instruktion för paper

Fullständigt paper bör vara maximalt 6.000 ord exklusive abstract, titel och referenslista. Konferensen genomförs huvudsakligen på svenska men texter på engelska välkomnas också.

Fullständigt paper lämnas in senast 2021-03-05.

Kontakt

Den lokala projektgruppen består av Pernilla Liedgren och Daniel Lindberg

napsa2021@mdh.se
Till toppen