Text

  • Studieort Sal Lambda, Västerås och via Zoom/Teams
Datum
  • 2022-01-12 13:15

Taufik Akbar Sitompul försvarar sin avhandling i datavetenskap

Taufik Akbar Sitompul försvarar den 12 januari 2022 sin doktorsavhandling i datavetenskap i Sal Lamdba (Campus Västerås) och digitalt via Zoom.

Titel: Information Visualization Using Transparent Displays in Mobile Cranes and Excavators.

Utsedd opponent är professor Philip Palanque, IRIT. Betygsnämnden består av professor Susanne Boll-Westermann, Die Carl von Ossietzky University, privatdocent Andreas Riener, Technische Hochschule Ingolstadt och docent Niklas Rönnberg, Linköpings universitet.

Reserv är docent Peter E Johansson, MDU.

Avhandlingen har nummer 351.


Sammanfattning

Att köra stora mobila maskiner, exempelvis mobilkranar och grävmaskiner, är en komplex uppgift. Förutom att köra maskinen utför operatörerna också andra arbetsuppgifter, t.ex. lyfta eller gräva, övervaka maskinens status och observera omgivningen. Moderna stora maskiner blir i ökande grad utrustade med informationssystem som presenterar stödinformation för operatörerna så att de ska
kunna utföra sitt arbete säkert och produktivt. Informationsstödeti stora maskiner presenteras visuellt med hjälp av displayer som placeras i lägre positioner inuti kabinen, s.k. head down, för att inte hindra operatörens sikt genom vindrutan. Den låga placeringen gör att operatörer tenderar att missar information som presenteras på head-down-skärmar eftersom informationen presenteras utanför deras synfält.

Den här avhandlingen undersöker transparenta skärmar för att presentera visuell information på vindrutan på mobilkranar och grävmaskiner. Genom att presentera information på vindrutan förväntas operatörerna inhämta visuell information utan att avleda deras uppmärksamhet från operationsområdet. Designprocessen omfattade att (1) observera operatörer av stora maskiner i naturliga miljöer genom tillgängliga videor på Internet, (2) genomföra en empirisk studie om effekterna av olika informationsplaceringar, (3) granska den senaste tekniken inom displayteknik som kan användas för att visualisera information på vindrutan hos stora maskiner, (4) granska relevanta säkerhetsriktlinjer för att avgöra vilken typ av kritisk information som operatörerna bör känna till, (5) att generera visuell design som representerar kritisk information vid drift av mobilkranar och grävmaskiner, (6) involvera professionella operatörer för att utvärdera och förbättra de designförslagen och (7) utveckla en fungerande transparent displayprototyp som visualiserar den sorts kritisk information som professionella operatörer ansåg vara viktigast.

Det viktigaste fyndet från observationen med hjälp av online-videor visade att operatörer av stora maskiner främst tittar genom den främre vindrutan, därmed utgör potentiellt vindrutan en yta för presentation av visuell information. Det viktigaste resultatet från den empiriska studien indikerade också att information som presenterades närmare siktlinjen gjorde att användare inhämtade mer information med lägre arbetsbelastning jämfört med när information presenterades längre från siktlinjen. Baserat på utvärderingen med professionella operatörer tycktes det finnas en bra överenstämmelse mellan de föreslagna informationsvisualiseringarna och operatörernas sätt att tänka, eftersom operatörerna kunde förstå och använda de föreslagna informationsvisualiseringarna med korta små förklaringar. Med utgångspunkt i de tre viktigaste fynden ovan finns det en stark indikation till att en transparent display, placerad på den främre vindrutan på stora maskiner, underlätta för operatörer att uppfatta och bearbeta den presenterade informationen.

Till toppen