Text

  • Studieort Via Zoom och rum R3-131 på MDH i Västerås
Datum
  • 2021-03-05 09:00

Georgios Foskolos försvarar sin licentiatuppsats

Georgios Foskolos försvarar den 5 mars sin licentiatuppsats i energi- och miljöteknik på MDH i Västerås samt via Zoom.

Titel: ”Current harmonic modeling of aggregated electric vehicle loads in the low voltage grid”

Utsedd opponent är Professor Lennart Söder, KTH. Betygsnämnden består Professor Lennart Söder, KTH, Professor Jan Isberg, Uppsala Universitet och Dr. Valentina Zaccaria, MDH.

Utsedd reserv är adjungerad professor Lennart Harnefors, KTH

Nummer på licentiatuppsats är 302.


Sammanfattning

Cirka en fjärdedel av alla energirelaterade växthusgasutsläpp kan tillskrivas transportsektorn. För att uppfylla målen i Parisdeklarationen om elektromobilitet och klimatförändringar som ställer krav på att minst 20 % av alla vägtransportfordon globalt måste drivas elektriskt fram till 2030, är ​​utbredningen av elfordon nödvändig.

Politiska ramverk och miljömedvetenhet är båda drivkrafter som har lett till en stor tillväxt av elbilar, både globalt och nationellt. I Sverige har den årliga tillväxten sedan 2016 varit mer än 50 %. De senaste 12 månaderna har tillväxten varit så hög som 80 % och för närvarande (januari 2021) finns det mer än 180 000 laddbara fordon inom den svenska fordonsflottan. Prognosen från Power Circle (en intressegrupp för elkraftindustrin) anger att denna siffra år 2030 kommer att vara över 2 500 000.

Denna utveckling kan dock ha negativa effekter på det elektriska distributionsnätet t.ex. ökad toppeffekt, ökade förluster, elkvalitétsproblem och överbelastning av transformatorer.

I detta arbete har ett av dessa potentiella problem studerats- ett område inom elkvalitét som kallas övertoner. Övertoner är en följd av att batterier i elbilar laddas med likström (DC), som levereras av likriktaren, vilken omvandlar växelström (AC) till DC. Under denna process kommer likriktarens kraftelektroniska krets och dess styrning att orsaka en distorsion av laddströmmen som i sin tur kan orsaka distorsion i matarspänningen. Eftersom olika tillverkare har olika likriktare och kontrollstrategier, kommer övertonerna att variera och därför kommer också sammanlagringen av olika elbilar att variera.

Detta arbete presenterar en mätbaserad strömövertonsmodell, som använts för att simulera multipla elbilsladdningar. Modellen har också använts för att utvärdera effekterna av aggregering i tid, det vill säga, vad som händer när de ursprungliga 200 ms-värdena aggregeras till 3s, 1 min och 10 min värden.

Analysen visar att både elbilstyp och batteriets laddningstillstånd kommer påverka aggregerings-resultatet och också varför strömövertonens fasvinkel är av betydelse. Analysen av tidsaggregering visar även på att 10 minuters värden kommer leda till ett väsentligt informationsbortfall.


Till toppen