Text

  • Studieort Sal C1-007 och digitalt via Zoom
Datum
  • 2021-05-28 09:15

Katarina Baudin försvarar sin avhandling

Georgios Foskolos försvarar sin avhandling ”Assistive technology and welfare technology explorations Aspects of perception, utilisation and decision-making” inom forskarutbildningsämnet vårdvetenskap, fredagen den 28 maj kl. 9.15 i sal C1-007 och digitalt via Zoom.

Titel: ”Assistive technology and welfare technology explorations Aspects of perception, utilisation and decision-making”

Utsedd opponent är professor Maria Haak, Högskolan i Kristianstad. Betygsnämnden utgörs av docent Charlotte Löfqvist, Lund universitet, docent Gunilla Carlsson, Lund universitet och docent Magnus Hoppe, Mälardalens högskola.

Utsedd reserv är docent Martin Salzmann-Erikson, Högskolan i Gävle.

Avhandlingen har nummer 333.

Anmälan
Om du vill delta som åhörare, anmäl dig till Madeléne Westerberg på madelene.westerberg@mdh.se senast den 25 maj, 2021.


Sammanfattning

Människor runt om i världen lever allt längre. Den genomsnittliga livslängden har ökat och skapar en mängd demografiska utmaningar. Med ett växande antal äldre personer, ökar behovet av hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Det finns stora förväntningar om att innovativ teknik, i form av hjälpmedel och välfärdsteknik är nödvändigt för att möta dessa ökade behov. Befintlig forskning inom området har främst fokuserat på att undersöka hjälpmedel och välfärdsteknik utifrån ett användarperspektiv.

Denna avhandlings övergripande syfte är att studera uppfattningar, användning samt beslutsfattande inom det interprofessionella fältet hjälpmedel och välfärdsteknik hos beslutsfattare samt hälso-och sjukvårds- samt äldreomsorgspersonal. ,

Avhandlingens olika delstudier studerar beslutsstöd och -modeller gällande hjälpmedel och välfärdsteknik, ur ett internationellt perspektiv. De empiriska studierna i denna avhandling tar utgångspunkt i en svensk kontext, där beslut tas på regional och kommunal nivå, skattemedel finansierar verksamheterna. Vidare undersöks hälso-och sjukvårds- samt äldreomsorgspersonals uppfattningar, kunskaper och erfarenheter av hjälpmedel och välfärdsteknik. Dessutom studeras aspekter av uppfattningar hos policyskapare och beslutsfattare om uppdrag med att besluta om nya hjälpmedel och välfärdsteknik.

Resultaten påvisar en kunskapslucka i forskningen inom området hjälpmedel och välfärdsteknik och beslutsmodeller. Vidare konstateras att beslutsfattare, hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal generellt har en positiv inställning till hjälpmedel och välfärdsteknik. Användningen av nyutvecklade innovativa hjälpmedel och välfärdsteknik kan utgöra en bra resurs för att öka möjligheter till att kunna bo kvar hemma längre, samt att utgöra stöd i den äldres vardagsliv. En viktig slutsats är att jämlik och rättvis förskrivning och tilldelning av hjälpmedel och välfärdsteknik till äldre personer förutsätter att besluten är såväl evidensbaserade som personcentrerade. Avhandlingen medverkar i kunskapsuppbyggnad om beslutsmodeller med särskilt fokus på GATE-modellen (Khasnabis et al., 2015) som tillämpbar inom området. Vidare konstateras att det föreligger behov av utökad kunskap inom området av hjälpmedel och välfärdsteknik, då det saknas strukturerade beslutsmodeller och

utvärderingsprocesser av effekter av hjälpmedel och välfärdsteknik. Dessutom påverkar även skillnader i ålder, kön och delaktighet forskningsområdet och behöver bli fortsatt studerat.

Denna avhandling bidrar med, utifrån beslutsfattares, hälso- och sjukvårds samt äldreomsorgspersonalens perspektiv, ökad kunskap under en pågående digital transformation i ett samhälle med en åldrande befolkning.

Till toppen