Text

  • Studieort Via Zoom och rum U2-024 på MDH i Västerås
Datum
  • 2021-04-08 13:15

Atieh Hanna försvarar sin licentiatuppsats

Atieh Hanna försvarar den 8 april sin licentiatuppsats i Computer Science and Engineering på MDH i Västerås samt via Zoom.

Titel: “Towards intelligent and collaborative automation of automotive final assembly”

Utsedd opponent är Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde. Betygsnämnden består Professor Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde, Docent Kerstin Johansen, Jönköping universitet, Professor Jessica Bruch, Mälardalens högskola.

Utsedd reserv är adjungerad professor Henrik Andreasson, Örebro universitet.

Nummer på licentiatuppsats är 305.


Sammanfattning

Automation och robotik har förändrat fordonsindustrin genom att öka effektiviteten och förbättra produkt kvaliteten. Men vid manuell slutmontering och materialhantering inom lastbilsindustrin, där miljön är trång och processen är komplex, är det svårt att utomatisera med traditionella industrirobotar. Dessutom, de nya trenderna av självkörande, elektriska och uppkopplade produkter, kommer lastbils varianter att öka drastiskt. Detta kommer att kräva en ny typ av flexibla, intelligenta och omkonfigurerbara produktionssystem där människor och robotar samarbetar för att hantera den uppkommande komplexiteten.

Samarbetande robotsystem är utformade för att möjliggöra samarbete mellan människa och robotar. De kan vara flexibla, enklare att använda och installera jämfört med traditionella robotar. Samtidigt kan de befria människan från de mindre ergonomiska och monotona arbetsuppgifterna för mervärde adderande uppgifter. Trots den stora mängden forskning och industriella insatser för att främja samarbetsrobotar, används de mest för att hantera enklare uppgifter, i enklare miljöer, som traditionella robotar men utan staket.

Huvudsyftet med denna forskning är att öka förståelsen för hur man introducerar intelligenta och samarbetande robot system i komplexa applikationer som slutmontering. Två demonstratorer utvecklades av forskargruppen där en manuell slutmonteringsstation och en materialhanterings station omvandlades till kollaborativa stationer. Baserat på de industriella användningsfallen har en uppsättning utmaningar och kritiska krav identifierats som måste hanteras. Dessa krav är relaterade till säker, effektiv och intuitiv interaktion, verktyg, styrning, kommunikation och varianthantering.

Det mest kritiska kravet säkerheten mellan robot och människa. Genom att utvärdera de nuvarande säkerhetsstandarderna konstaterades att de tillgängliga samarbetslägena inte stöder implementeringen av intelligent och anpassningsbart kollaborativ system i komplexa applikationer. Därmed, ett nytt kollaborativ läge har föreslagits för ”övervägande” och adaptivt robot system där robotsystem och operatör planerar, överväger, anpassar och agerar tillsammans.

Även om det skulle vara möjligt att utveckla ett säkert och fullt fungerande kollaborativ och intelligent automation ssystem, beredningsprocessen måste också omvandlas för att kunna designa, planera, bereda och hantera produkt- och processförändringar för dessa nya system. Baserat på de studerade användningsfallen föreslås också i denna avhandling, möjliga lösningar för framtida processer för planeringen och beredningen as systemen.

Till toppen