Text

  • Studieort Elite stadshotell, Västerås.
Datum
  • 2020-09-25 09:00–12:00

Rådslag om kompetensförsörjning till förskola och skola – fokus lärarassistenter och andra yrkeskategorier

I oktober kan skolor söka statsbidrag till att anställa lärarassistenter eller liknande personalgrupper som avlastar lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisning. Inför ansökningsomgången vill därför MDH bjuda in regionens skolor och andra intressenter för att del av erfarenheter av och forskning om avlastande/kompletterande yrkesgrupper.

Välkommen till ett rådslag med fokus på frågor om kompetensförsörjning och olika yrkeskategorier i skolan. Per Lindqvist, professor i didaktik vid MDH, föreläser om sin forskning kring lärarassistenter och andra yrkeskategorier i skolan.

Frågor som kommer att beröras är bland annat:

  • Vad ska de nya personalgrupperna göra?
  • Vad ska de kunna?
  • Hur påverkar de elevers lärande och trivsel?
  • Hur bidrar de till avlastning av lärare och renodling av lärararbetet? Det kommer ges exempel från några skolor.

Vid rådslaget presenteras också den kompetenskartläggning av personal i förskola och skola som genomförts av Region Sörmland och Region Västmanland. Hur ser det till exempel ut med behöriga förskollärare och lärare i verksamheterna? Programmet innehåller även en lägesrapport från regionernas projekt Vägar till fler behöriga förskollärare och lärare som undersöker möjligheterna att via validering och kompletterande studier öka behörigheten.

Under förmiddagen ges också möjlighet till dialog i mindre grupper och gemensamt. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Målgrupp är till exempel rektorer, verksamhetschefer, HR-funktioner, strateger och andra personer med intresse för kompetensförsörjningsfrågor. Vi välkomnar också deltagare som arbetar med lärarutbildning.


Anmälan

Anmäl dig senast den 1 september 2020.

Anmälan

Arrangörer

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. MKL är regionens mötesplats för samverkan kring lärarutbildning, skolutveckling och forskning i utbildningsvetenskap. MKL är också en del av Samhällskontraktet.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se

Projektledare

Mait Walderlo

+4616155102

mait.walderlo@mdh.se