Text

  • Studieort Online
Datum
  • 2020-09-25 09:00–11:00

Rådslag om kompetensförsörjning till förskola och skola – fokus lärarassistenter och andra yrkeskategorier

I oktober kan skolor söka statsbidrag till att anställa lärarassistenter eller liknande personalgrupper som avlastar lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisning. Inför ansökningsomgången vill därför MDH bjuda in regionens skolor och andra intressenter för att del av erfarenheter av och forskning om avlastande/kompletterande yrkesgrupper.

Lärare och elever.

Välkommen till ett rådslag med fokus på frågor om kompetensförsörjning och olika yrkeskategorier i skolan. Per Lindqvist, professor i didaktik vid MDH, föreläser om sin forskning kring lärarassistenter och andra yrkeskategorier i skolan.

Frågor som kommer att beröras är bland annat:

  • Vad ska de nya personalgrupperna göra?
  • Vad ska de kunna?
  • Hur påverkar de elevers lärande och trivsel?
  • Hur bidrar de till avlastning av lärare och renodling av lärararbetet? Det kommer ges exempel från några skolor.

Vid rådslaget presenteras också aktuella frågor kring samproducerad lärarutbildning och kompetensförsörjning av personal i förskola och skola.

Under förmiddagen ges också möjlighet till dialog i mindre grupper och gemensamt. Deltagandet är kostnadsfritt och mötet sker online i Zoom.

Målgrupp är till exempel rektorer, verksamhetschefer, HR-funktioner, strateger och andra personer med intresse för kompetensförsörjningsfrågor. Vi välkomnar också deltagare som arbetar med lärarutbildning.


Anmälan

Anmäl dig senast den 24 september 2020.

Anmälan

Arrangörer

Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. MKL är regionens mötesplats för samverkan kring lärarutbildning, skolutveckling och forskning i utbildningsvetenskap. MKL är också en del av Samhällskontraktet.

Kontaktinformation

Verksamhetsledare /Projektledare

Cecilia Vestman

+4616155108

cecilia.vestman@mdh.se

Projektledare

Mait Walderlo

+4616155102

mait.walderlo@mdh.se