Text

  • Studieort Sal Lambda/digitalt, MDH Västerås.
Datum
  • 2020-10-23 13:15–15:15

Shahriar Hasan försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Shahriar Hasan vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 23 oktober 2020 klockan 13:15, MDH Västerås, sal Lambda och digitalt (Zoom).

Titel: “Fail-Operational and Fail-Safe Vehicle Platooning in the Presence of Transient Communication Errors”.

Serienummer: 294.

Betygsnämnden utgörs av Mikael Asplund, Linköpings universitet, doktor Arrate Alonso Gomez, Mondragon Unibertsitatea och professor Paul Davidsson, Malmö universitet.

Mikael Asplund, Linköpings universitet, har utsetts till opponent.

Reserver är professor Hans Hansson, MDH.

Sammanfattning

De senaste framstegen inom uppkopplade automatiserade fordon har stor potential att tillhandahålla ett säkrare, renare och mer hållbart intelligent transportekosystem. En grupp trådlöst sammankopplade självkörande fordon kan följa tätt efter ett ledande fordon och tillsammans bilda ett fordonståg. Att ingå i ett fordonståg möjliggör för de efterföljande fordonen att spara upp till 20% bränsle då det aerodynamiska motståndet minskar. Eftersom 90% av alla dödsfall som sker i trafiken kan härledas till mänskliga brister, har automatiserad körning också potential att minska antalet trafikolyckor avsevärt genom att i olika grad avlasta föraren. Trots dessa enorma samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska fördelarna med fordonståg dröjer automatiseringen på grund av risken för säkerhetsproblem. Detta beror på att fordonståg är ett komplext system av sammankopplade säkerhetskritiska system som kan äventyra människoliv om det fallerar.

Denna licentiatuppsats fokuserar därför på att integrera feltoleranta och felsäkra lösningar i fordonståg för att tillhandahålla höga säkerhetsnivåer både för fordonstågen och för omgivande medtrafikanter även då kommunikationsproblem uppstår. Om ett kommunikationsfel eller störning upptäcks kan säkerhetsavståndet mellan fordonen automatiskt ökas eller så kan det sätt på vilket fordonen kommunicerar ändras och anpassas. Vid större systemfel orsakade av maskin- och programvarufel eller någon annan fara aktiveras olika nödbromsningstekniker som undviker kollision mellan fordonen. Exempelvis så kan det sista fordonet uppmanas att bromsa först varefter de andra följer efter en i taget, eller så kan fordnomen kommunicera med varandra så att alla börjar bromsa samtidigt med full kraft.

Resultatet av arbetet innebär att fordonståg kan användas på ett säkert sätt trots kommunikationsproblem, och också att det finns möjlighet att stoppa fordonståget om allvarligare problem uppstår eller om det plötsligt finns något hinder på vägen.

Kontaktinformation

Doktorand

Shahriar Hasan

shahriar.hasan@mdh.se