Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2020-10-02 13:00–15:00

Högre seminarium i didaktik

Vid detta tillfälle är det slutseminarium för Kristina Jonssons doktorsavhandling i diaktik. Välkomna!


Preliminär titel: Perspektiv på arbetet med socialt lärande i fritidshemmet – en didaktisk utgångspunkt

Handledare: Anette Sandberg

Extern läsare: Maria Hjalmarsson, Karlstads universitet

Interna läsare: Louise Sund och Anna Ehrlin, Mälardalens högskola

Texten fås av Kristina Jonsson. Ni som vill och har möjlighet att delta i slutseminariet anmäl er till Kristina.jonsson@mdh.se senast den 29 september kl.16.00. Kristina sänder därefter zoomlänken till er.


Sammanfattning

Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med fördjupad kunskap om arbetet med socialt lärande i fritidshemmet och baseras på två delstudier. Delstudie I innefattar en licentiatuppsats, vars fokus är fritidshemspersonals perspektiv på sitt arbete med elevers sociala lärande, dels vad som anses vara betydelsefulla kunskaper och förmågor, dels hur dessa kunskaper och förmågor kan främjas. I delstudie II riktas fokus mot rektorers perspektiv på arbetet med socialt lärande i fritidshemmet, dels vad som karaktäriserar deras perspektiv på socialt lärande, dels vad deras vision för socialt lärande i fritidshemmet kan sägas vara. Datainsamlingen i de två delstudierna har gjorts genom gruppintervjuer med fritidshemspersonal, samt genom individuella intervjuer och gruppintervjuer med rektorer. Studien grundas på ett interaktionistiskt synsätt och tar utgångspunkt i att lärande sker genom ett samspel mellan individen och den omgivande miljön.

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt /doktorand

Kristina Jonsson

+4621101520

kristina.jonsson@mdh.se

Docent och ansvarig för seminariet.

Olcay Sert

+4621101636

olcay.sert@mdh.se