Mälardalens högskolas logotyp

Text

  • Studieort Sal Delta, MDH Västerås
Datum
  • 2020-11-27 13:15–16:00

Tuula Vuorinen försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

Tuula Vourinen, vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation försvarar sin doktorsavhandling "Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens – samverkan i förskolan".

Utsedd opponent är professor Ingegerd Tallberg Broman, Malmö universitet.

Betygsnämnden utgörs av docent Limin Gu, Umeå Universitet, bitr. professor Maria Simonsson, Linköpings universitet, professor Niclas Månsson, Södertörns högskola.

Utsedd reserv är professor Per Lindqvist, Mälardalens högskola och Linnéuniversitet.

Sammanfattning

Det är allmänt vedertaget att samverkan mellan hem och förskola kan främja barns lärande, utveckling och välbefinnande. Vikten av föräldrasamverkan upp­märk­sammas också i förskolans styrdokument. Utbildningssystemet har dock genomgått förändringar och förskolan har därmed fått ett delvis ändrat uppdrag. Föräldrar möter också andra krav och förväntningar än tidigare i sin samverkan med förskolan. Inom forskningen är föräldrasamverkan ett eftersatt område, främst därför att föräldrars perspektiv på föräldrasamverkan i förskolan saknas. Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är därför att utforska förskollärares och föräldrars erfarenheter av föräldra­samverkan i förskolan. Avhandlingen relaterar detta dels till förskol­lärarkompetens och dels till föräldraskap. Resultatet bygger på de tankar och erfarenheter som 30 förskollärare och 10 föräldrar delat med sig av genom intervjuer. Materialet har samlats in och analyserats i enlighet med procedurer kännetecknande för konventionell innehållsanalys och konstruktivistisk grundad teori.

Resultaten visar att både förskollärare och föräldrar värdesätter föräldrasamverkan i förskolan och de betonar också vikten av att utveckla och stärka relationen mellan hem och förskola. De två grupperna har dock olika sätt att förhålla sig till föräldrasamverkan på grund av sina olika utgångspunkter och intressen. Förskollärarna ser att de kan vara ett stöd för föräldrarna i deras föräldraskap och de strävar också efter att synliggöra förskolans innehåll, läroplanen för förskolan och den egna professionen. Föräldrar strävar däremot efter att axla sitt föräldraansvar på avstånd genom att försöka förmå förskolepersonalen att `indivisualisera´ och `individualisera´ förskolans praktik. Det betyder att föräldrar dels försöker skapa sig en bild av hur det enskilda barnet trivs och hur dess omsorgsbehov tillgodoses i förskolan, dels arbetar för förändring om de identifierar brister i dessa avseenden. Tid, kontinuitet och erkännande ses som centrala förutsättningar för att bygga trygga och autentiska relationer.

Resultatet pekar på vikten av att praktiker dels kritiskt granskar de normer och värderingar som kommer till uttryck i mötet mellan förskollärare och föräldrar, dels undersöker de praktiska möjligheterna att skapa fördjupade relationer i förskolan. Svaga eller icke-existerande relationer bidrar inte endast till att försvaga föräldrars delaktighet och insyn i förskolan, utan bidrar också till att vårdnadshavare inte kan utöva sitt juridiska föräldraansvar och vara ett stöd för barnet.


Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Marja Mutikainen på marja.mutikainen@mdh.se senast 25 November 2020.

Uppge om du vill delta på plats i salen (sal Delta vid Campus Västerås) eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.


Universitetsadjunkt Doktorand i pedagogik

Tuula Vuorinen

021-15 17 86

tuula.vuorinen@mdh.se

Till toppen