Mälardalens högskolas logotyp

Text

  • Studieort Digitalt
Datum
  • 2020-11-05 09:45–15:45

Energikonferensen Hub 2020

Årets Hub-kon­fe­rens är av­gifts­fri och di­gi­tal. Den
sam­lar hela ener­gi­bran­schens eko­sy­stem
till drak­näs­ten och fo­kus på lång­sik­tig håll­bar­het.

Bild på och citat av moderator Helena Blowquist: "Ett håll­bart ener­gi­sy­stem  är en av de sto­ra frå­gor­na  nu och fram­ö­ver. Välkommen  in i samtalet."

Årets Hub-kon­fe­rens stäl­ler om och öpp­nar upp. Ener­gi­bran­schen be­hö­ver öpp­na sam­tal och en lång­sik­tig färd­plan. Där­för till­gäng­lig­görs årets di­gi­ta­la ener­gi­kon­fe­rens helt utan kost­nad till an­mäl­da del­ta­ga­re. Ta­lar­lis­tan fylls på fram till kon­fe­ren­sen. Kon­fe­ren­sde­len hålls på svens­ka och Drak­näs­tet hålls på eng­els­ka.

Anmäl dig till detta evenemang

Till anmälan
Till toppen