Text

  • Studieort Högskolan Dalarna, Borlänge/digitalt
Datum
  • 2020-06-08 09:15–11:15

Martin Warneryd försvarar sin licentiatuppsats i energi- och miljöteknik

Martin Warneryd vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik försvarar sin licentiatuppsats ”The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid” den 8 juni klockan 9.15 på på Högskolan Dalarna.

Titel: “The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid”.

Serienummer: 292.

Betygsnämnden består av docent Cajsa Bartusch, Uppsala universitet och doktor Frank Fiedler, Högskolan Dalarna. Opponent är Tomas Kåberger, affilierad professor vid Environmental Systems Analysis/Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola.

Reserver är docent Rana Mostaghel, Mälardalens högskola.


Anmälan

Om du vill delta som åhörare vid disputationen, anmäl dig till Annette Lenne på ale@du.se senast den 4 juni 2020.

Uppge om du vill delta i sal 322 på Högskolan Dalarna i Borlänge eller via länk. Ange också det för- och efternamn du vill använda om du deltar via länk.


Sammanfattning

Världens existerande elnät står inför flera utmaningar för att fortsatt kunna leverera stabil elförsörjning. Åldrande elnät och en massiv implementering av förnybara källor kräver en ökad flexibilitet och robusthet av framtidens elnät. Stora mängder av dessa förnybara källor är implementerade lokalt och småskaligt, vilket ökar trycket på distributionsnäten att hantera dessa variabla produktionskällor och tvåriktade flöden. Ett decentraliserat elsystem inkluderar både nya tekniska designer, såväl som sociala omorganisationer där prosumenter blir mer framträdande i utveckling av och ansvar för elnätet. Det existerande centraliserade elnätet är fundamentalt annorlunda uppbyggt än det decentraliserade, och en omställning kräver ett institutionellt ramverk som stödjer en decentraliserad logik kring teknologier och organisationer. Några teknologier som är centrala i ett decentraliserat elnät är solceller och mikronät. Syftet med denna avhandling är att undersöka hur omställningen mot ett decentraliserat elsystem påverkar, och är påverkat av, informella institutioner bland relevanta aktörer, specifikt prosumenter, samt formella institutioner kring existerande elsystem. För att guida detta syfte så använder forskningen ett konceptuellt ramverk som utgår från det teoretiska fältet hållbar omställning, med ett speciellt fokus på institutioner. Resultaten visar att en stor variation av upplevda värden bland solcellsägare, förbättrar de positiva upplevelserna med solcellsteknik och bereder väg för att prosumenterna ökar sitt engagemang och ansvar för sitt eget energisystem. Vidare, så används värdena för att förbättra den positiva berättelsen runt solcellsteknik, och därmed bereda för ett ökat attraktionsvärde gentemot externa aktörer. Mikronät som är implementerade i lokalsamhället befinner sig i en formativ utvecklingsfas, där institutioner spelar en betydande roll. Informella institutioner formar utvecklingen av formella institutioner, men dessa formar i sin tur informella institutioner tillbaka genom att förbättra möjligheterna för vissa grupper, såsom energidemokratirörelsen, att nå ut tydligare med deras budskap. Därför är en slutsats att informella institutioner spelar stor roll i utvecklingen av ett decentraliserat elsystem, genom att påverka flera givna utvecklingsparametrar för nischen, samt influera de initiala riktningarna att utveckla vidare. Därtill är en ytterligare slutsats att institutionell utveckling är avgörande för utveckling av mikronät implementerade i lokalsamhället och att informella institutioner från lokalsamhällena, formar utvecklingen av formella institutioner i sektorn.