Text

  • Studieort Zoom - länk kommer närmare inpå eventet
Datum
  • 2020-12-10 14:00–15:00

Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet

Maria Harder, docent i
vårdvetenskap vid MDH, berättar om projektet.

Vårdkedjan mödravårdförlossningsvård-BBvårdbarnhälsovård-elevhälsa har som uppdrag att främja barns hälsa, utveckling och delaktighet. För detta behövs patientsäker överföring mellan dessa verksamheter dvs. kontinuitet i vårdkedjan som förutsätter samverkan och samordnade evidensbaserade insatser. Projektets syfte är att systematiskt kartlägga brister och förbättringsmöjligheter av kontinuitet i angiven vårdkedja gällande arbetssätt för samverkan och samordning av evidensbaserade insatser för föräldrastöd som säkerställer barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

Länk kommer närmare inpå eventet.