Jannika Lindvall försvarar sin doktorsavhandling i didaktik

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-01-19
Tid: 13.15
Plats: MDH, sal Zeta, Västerås.

Jannika Lindvall vid akademin utbildning, kultur och kommunikation försvarar sin doktorsavhandling ”Critical features and impacts of mathematics teacher professional development programs: Comparing and characterizing programs implemented at scale” i sal Zeta på MDH i Västerås.

Titel: ”Critical features and impacts of mathematics teacher professional development programs: Comparing and characterizing programs implemented at scale”

Serienummer:  249

Opponent är docent Torulf Palm, Umeå universitet. Betygsnämnd är professor Jonas Almqvist,  Uppsala universitet, docent Ewa Bergqvist, Umeå universitet, samt docent Jesper Boesen, Jönköping University.

Reserv: Professor Anette Sandberg, MDH.

Sammanfattning

I denna avhandling har två storskaliga kompetensutvecklingsprogram (KUP) för lärare använts som fall för att bidra till kunskap om kritiska aspekter av sådana program samt deras inverkan på lärare, undervisning och elevresultat. Det första programmet, Räkna med Västerås (RäV), var obligatoriskt för alla kommunala grundskolelärare som undervisade matematik i kommunen. Det andra programmet, Matematiklyftet, har genomförts av 76 % av alla grundskolelärare i Sverige som undervisar i matematik. Under den tidsperiod som studien genomfördes var det möjligt att göra en jämförelse mellan programmen då det vid tillfället fanns lärare i kommunen som antigen deltagit i RäV, Matematiklyftet, eller inget program alls.

Data gällande programmens inverkan på lärare, undervisning och elevresultat samlades in både direkt och ett år efter lärarnas deltagande. Med andra ord gjorde studiens kontext det möjligt att svara upp mot nyliga uppmaningar om att det behövs fler studier som studerar: (a) inverkan av KUP som genomförts i större skala, (b) KUPs inverkan på lärare, undervisning och elevresultat, (c) KUPs långsiktiga inverkan, och (d) variationen mellan olika KUPs inverkan.

Resultaten visar att de studerade programmen är ytterst lika om de karaktäriseras enligt etablerade ramverk om vad som utgör kritiska faktorer av KUP för lärare, samtidigt som de visar på olika inverkan på lärare, undervisning och elevresultat. I ljuset av dessa resultat föreslås en utveckling av två kritiska aspekter gällande KUP för lärare: innehållsfokus och samstämmighet. Genom att utveckla ett mer finkänsligt verktyg för att karaktärisera programmens innehållsfokus upptäcktes också skillnader mellan dem. Tillsammans med en systematisk litteraturöversikt av forskningslitteraturen kring ”samstämmighet” utgjorde dessa resultat en bas för att diskutera möjliga förklaringar till skillnaderna i programmens inverkan, samt en utveckling av de kritiska aspekterna innehållsfokus och samstämmighet.

Sammantaget bidrar denna avhandling med: (a) empiriska resultat i förhållande till storskaliga KUPs inverkan, (b) metodologiska resultat i form av verktyg för att karaktärisera KUPs innehållsfokus och samstämmighet, och (c) teoretiska resultat då etablerade ramverk för att karaktärisera KUPs har studerats genom praktisk användning och i ljuset av resultaten föreslås även utvecklingar av dem.