SAMFÖR – SAMordnat FÖRäldrastöd

Samordnat Föräldrastöd SAMFÖR är ett projekt som under tre år finansierats av Arvsfonden, Mälardalens högskola, Västmanlands läns landsting, Västerås stad, Sörmlands landsting och VHS dvs 12 intresseorganisationer inom området i Västerås. SAMFÖR har barn med funktionsnedsättning och deras familjers välbefinnande i fokus genom att samordna och stärka stödet till föräldrar och barn, men även till andra i barnets närhet. SAMFÖR har arbetat utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Syftet med SAMFÖR

  • Att lokalt samordna samhällets resurser som ger stöd till familjer med barn/un­gdomar med psykiska och fysiska funk­tionsnedsättningar
  • Att ge barn och ungdomar möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller utfor­mandet av samhällets stöd
  • Att öka föräldrarnas och pofessionellas kunskap om bar­nets diagnos, hur man kommunicerar och underlättar samspelet med barnet
  • Att ge föräldrar och barn/ungdomar ett känslomässigt stöd i olika grupper och forum kopplade till den pedagogiska situ­ationen och att utbyta erfarenheter

Aktiviteter i SAMFÖR

Case Management - samordnarens uppgift är att personligen bistå föräldrarna i att samordna samhällets stöd och ge snabb information till föräldrar och barn.

Pedagogiska uppgifter – utbildning till ungdomar/familjer/professionella/övriga (kurser, forskningscirklar/webbaserad föräldraplattform m.m.) om

  • barns rättigheter
  • bemötande
  • funktionsnedsättning, relationer och sexualitet
  • samtalsmetodik
  • barnets/ungdomens funktionsnedsättning med fokus på interaktion och kommunikation
  • information om det stöd samhället kan ge


En hemsida www.samfor.se, kallad Föräldraplattform har byggts upp, dels utifrån kunskap och fakta, men även utifrån referensgruppers bidrag. Föräldraplattformen innehålla relevant och vetenskapligt grundad information för målgruppen.  

Familjeforum/forskningscirklar mötesplatser för att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation och knyta nya kontakter. Forskningscirklar för att gemensamt skaffa sig aktuell kunskap inom området. om information om det stöd samhället kan ge om barns rättigheter samt professionella råd och tips hur man kan lösa olika vardagliga situationer.

Kontakta oss gärna för mer information och möjlighet att följa projektet via enkäter, nyhetsbrev och vår föräldraplattform.

Läs mer om Samför .