Undervisning

Jag har kursansvar och undervisar inom forskarutbildningen Hälsa och Välfärd.
En stor del av min undervisningstid ägnar jag åt specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterskor. Där har jag ett övergripande ansvar för kursutveckling och det vetenskapliga förhållningssättet med examinationsansvar.

Jag är engagerad i kurserna Folkhälsovetenskap inom primärvård, Barn och unga inom primärvård samt Examensarbete inom Primärvård.


Utöver detta undervisar jag i internationell hälsa och i kvalitativa metoder inom sjukgymnastik och folkhälsovetenskap.

Dessutom handleder och examinerar jag examensarbeten inom andra specialistutbildningar och även på grund och avancerad nivå.
 

Jag medverkar även i kurser vid andra universitet.