Projekt

Mitt forskningsområde gäller ’Barn & Familjer inom hälso- och sjukvård’ (Children’s & Familie’s health and wellbeing). Jag har sedan 2006 inriktat sig mot att söka kunskap om yngre barns perspektiv av den vård de deltar i och möjliggöra deras delaktighet.

Barns perspektiv vid hälsobesök inom Barnhälsovård

Jag fick ekonomiska medel via Nationella Forskarskolan inom Vård och Omsorg till ett doktorandprojekt Barns perspektiv vid hälsobesök inom Barnhälsovård vilket pågår sedan 2006. Projektet avser att undersöka och beskriva hur barn uttrycker sin vilja till delaktighet vid hälsobesök vid 3, 4 och 5,5 års ålder. Att söka barns perspektiv innebär att forska med barnen och att ha utgångspunkten att ett barn visar sitt perspektiv genom sina kroppsliga och verbala uttryck. Metoder som har använts är videoobservation under pågående hälsobesök, individuella samtal i anslutning till hälsobesöket samt att barnen har ritat sina erfarenheter. Maria Harder som var doktorand vid Nationella forskarskolan i vård och omsorg och antagen vid Institutionen för Kvinnor och barns hälsa, karolinska institutet. Disputationen genomförde sin disputatio hösten 2011 med avhandlingen 'Barn inom Barnhälsovård - Studier om HUR barn gör sig delaktiga vid hälsobesök.'

Möjliggöra yngre barns delaktighet i vårdsituationer

Inom forskarutbildningen Hälsa och Välfärd vid Mälardalens högskola är jag sedan 2012 huvudhandledare för en doktorand som är finansierad av Arvsfonden. Anna Stålberg arbetar med forskningsprojektet 'Att möjliggöra för yngre barn (3-5 år) att vara delaktiga i vårdaituationer genom att använda ett web-baserat interaktivt instrument (IAKTA). I detta projekt samarbetar vi med Nobab www.nobab.se och dataföretaget Quicksearch. I anslutning till detta projekt beforskas även vårdpersonalen som interagerar med barnen i vårdsituationen. Här samarbetar jag med Maria Harder och Albertine Ranheim som deltar i projektet som postdocs.

Föräldramedverkan inom Thailändsk barnsjukvård

Jag har i samarbete med en thailändsk forskare påbörjat ett projekt för att studera hur föräldramedverkan ter sig inom Thailändsk barnsjukvård.

Implementering och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i Barnkonventionen

I samarbete med Sörmlands läns landstings barnrättsstrategiska arbete planeras gemensamma projekt kring implementering och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i Barnkonventionen.