Forskning

I min forskning ägnar jag mig åt:

  1. att studera de processer inom hälso- och sjukvård som påverkar barns hälsa och utveckling i relation till familj och/eller andra viktiga närstående.
  2. att studera delaktighet utifrån professionellas perspektiv, föräldrars perspektiv såväl som ur barns perspektiv.
  3. att utveckla begrepp som kan skapa förståelse för professionellas, föräldrars och barns delaktighet och agerande.
  4. att studera förutsättningar, uppfattningar och förhållningssätt till hälsoaspekter i andra kulturer.
  5. att använda olika forskningsmetoder. Men framförallt en utgångspunkt i etnografiskt arbetssätt med användning av naturalistiska observationer, videoobservationer, intervjuer och fokusgruppssamtal.