Om mig - Maja Söderbäck

Jag har arbetat som barnsjuksköterska inom barnhälsovård, skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicinsk vård samt inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Jag har också en generell akademisk kunskapsgrund inom utvecklingspsykologi, sociologi och pedagogik. Med en vårdlärarexamen som bakgrund har jag länge intresserat mig för delaktighetens möjligheter och villkor.Både i utbildningssammanhang men också inom forskning kring barn och familj inom hälso- och sjukvård.


Jag har ett internationellt intresse och engagemang för barn och ungas hälsa och förutsättningar och utveckling av utbildningsmöjligheter inom låginkomstländer. Jag har haft förmånen att bo och arbeta med både utbildning och forskning i Mozambique under några år.


Mitt avhandlingsarbete inom vårdpedagogik avslutades 2000. Den gjordes som en monografi och jag använde mig av ett etnografiskt arbetssätt. Avhandlingen berörde forskning om hur sjuksköterskors förhållningssätt gentemot föräldrar inom barnsjukvård ter sig när det finns en betoning på medverkan och delaktighet i vården av det sjuka barnet. Jag har därefter haft möjlighet att även göra motsvarande forskning på en barnklinik i Mozambique.


Jag har arbetat med vårdutbildningar på högskolenivå under flera år vid universitet i Örebro. Tillbaka i Sverige, efter åren i Mozambique, började jag 2003 som universitetslektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola. Jag blev docent i vårdvetenskap 2010.

Min undervisning och min forskning har en tvärvetenskaplig karaktär. Som samhällsvetare, vårdvetare och folkhälsovetare har jag fått möjligheten att göra breda undervisningsinsatser samt i min forskning fokuserat på barn och deras familjer från flera perspektiv.