Om mig - Margareta Asp

Jag är professor i vårdvetenskap och legitimerad sjuksköterska. Sedan slutet av 1980-talet har jag undervisat i vårdvetenskap på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. År 2002 disputerade jag ämnet vårdpedagogik vid Göteborgs Universitet. Efter disputationen har jag tjänstgjort som lektor i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid MDH. En docentur i vårdvetenskap fick jag år 2010 och år 2017 befordrades jag till professor vid MDH. Jag är samordnare för forskarutbildningen i Hälsa och Välfärd vid MDH.

Forskningsområden

 

 

 

Jag leder en forskargrupp, Care Recovery and Health , tillsammans med en kollega, docent Lena Wiklund.  Ett övergripande syfte med den egna forskningen är att utveckla kunskap om vila och fenomenets betydelse för människors hälsa. I samband med denna forskning har jag också utvecklat en metod för begreppsutveckling. Min forskning bygger huvudsakligen  på livsvärldsfenomenologisk grund, men jag har även använt kvantitativa metoder i min forskning. Fenomenologi och hermeneutik är mina huvudsakliga forskningsansatser och jag har handlett fem doktorandprojekt med en livsvärldsansats: Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt i medelåldern, Patientdelaktighet på akutmottagningar, Hälsosamt åldrande i Nordöstra Thailand och Sjuksköterskestudenters växt i vårdande. Ett av doktorandprojekten innefattade även  instrumentutveckling.

Ett annat forskningsfokus är sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors lärande. Ett projekt handlade om  huvudområdets innehåll och struktur i sjuksköterskeutbildning. Ett pågående projekt fokuserar på lärande och kunskapsutveckling hos nyutexaminerade sjuksköterskor. Det projektet genomförs i samproduktion med forskare från Region Västmanland och MDH.

Implementeringsforskning intresserar mig och jag har startat ett projekt om Implementering av handlingsplaner avseende stöd till barn som är anhöriga i palliativ vuxenvård. Det är ett samproduktionsprojekt med Region Sörmland och FOU i Sörmland.

 

Nätverk

Sedan 2017 är jag ordförande i Nordic College of Caring Science (NCCS), en förening av forskare i vårdvetenskap från de Nordiska länderna. Föreningen äger den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences .

Swedish Academy of Caring Science (SACS) är ett nationellt nätverk för samverkan mellan lärosäten gällande vårdvetenskapliga frågor i utbildning och forskning. Där ingår HVV och jag är ledamot i nätverkets styrelse.