Undervisning

Större delen av min tid ägnar jag åt specialistsjuksköterskeutbildningen i psykiatrisk vård. Där har jag ett övergripande examinationsansvar och jag är också engagerad i alla de teoretiska kurserna i vårdvetenskap.

Jag har erfarenhet av undervisning i kurser på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå.  Det är kurser i både teori och vetenskaplig metod. Dessutom har jag erfarenhet av undervisning i såväl internutbildning inom psykiatrisk omvårdnad som i psykoterapeututbildning.

I mitt uppdrag som lektor har jag främst handlett och examinerat examensarbeten på avancerad nivå. Jag har också varit handledare för fyra doktorander som disputerat vid Mälardalens högskola, Åbo Akademi och Karolinska institutet och handleder för närvarande tre doktorander vid MDH och Åbo Akademi.

Jag är också programsamordnare för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård.