Om mig - Lena Wiklund Gustin

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1981 och började 1987 arbeta inom psykiatrisk vård. Jag är också legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom vårdvetenskap, men jag är också engagerad i forskning inom KBT.

För att fördjupa mig i vårdvetenskap sökte jag mig till Åbo Akademi i Vasa, Finland, där jag tog magisterexamen 1994. Den examen innebar också att jag skaffade mig de kunskaper jag behövde för att arbete som vårdutvecklare vid psykiatriska kliniken i Gävle. I magisterutbildningen ingick också att vi skulle tillbringa tid vid en universitetsklinik där man bedrev forskning som inte var vårdvetenskaplig. För min del blev det psykiatriska kliniken i Umeå, där professor Carlo Perris var bland de första i Sverige att introducerat kognitiv psykoterapi. Därigenom väcktes mitt intresse för en behandlingsform som jag sedan kom att fördjupa mig i genom att utbilda mig till legitimerad psykoterapeut och handledare, och så småningom också en masterexamen i KBT från universitetet i Oxford.

Mitt stora intresse var emellertid vårdvetenskapen, vilket ledde till forskarutbildning i ämnet. 2000 disputerade jag med avhandlingen Lidandet som kamp och drama. Denna monografi handlade om hur människor upplever och förhåller sig till sitt lidande för att lindra det. Efter disputationen arbetade jag ytterligare några år med vårdutveckling och psykoterapi i Gävle. Sedan 2004 har jag arbetat vid Mälardalens högskola och sen 2014 är jag också anställd som professor i psykisk helsearbeid vid Högskolan i Narvik (från 1 januari 2016 UiT, Norges Arktiske Universitet).