Om mig - Lena Wiklund Gustin

Jag är docent i vårdvetenskap och har en bakgrund som legitimerad sjuksköterska, kognitiv psykoterapeut och vårdutvecklare inom vuxenpsykiatrisk vård. Jag disputerade i Hälsovetenskaper med inriktning mot vårdvetenskap 2000. Sedan 2001 arbetar jag som lektor i vårdvetenskap vid Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid MDH där jag är programsamordnare för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård.

Forskningsområden

Jag leder en forskargrupp,  Care, Recovery and Health, tillsammans med en kollega, professor Margareta Asp. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård men jag är också engagerad i forskning som rör olika aspekter av medkänsla för såväl andra som en själv. Sedan jag disputerade vid Åbo Akademi år 2000 med avhandlingen Lidandet som kamp och drama har min forskning i allt högre grad gått från att fokusera lidande och ohälsa, mot ett intresse för hälsa och återhämtning. Jag har också arbetat med metodutveckling inom narrativ hermeneutik, och är också engagerad i forskning som tar upp olika aspekter av studenters lärande.

Tidigare har jag arbetat som sjuksköterska, psykoterapeut och vårdutvecklare inom vuxenpsykiatrisk vård. Jag har också handlett omvårdnadspersonal och kognitiva psykoterapeuter, såväl i kliniskt arbete som i olika projekt. Jag har också skrivit samt varit redaktör för flera läroböcker i vårdvetenskap.

Jag är också professor vid  UiT/Norges Arktiske Universitet.

Nätverk och samarbete

Sedan 2015 är jag ordförande för Swedish Academy of Caring Science (SACS) styrgrupp. SACS är ett nationellt nätverk för samverkan mellan lärosäten gällande vårdvetenskapliga frågor i utbildning och forskning där HVV ingår.  

Jag är engagerad i  Nordic College of Caring Science (NCCS), en förening av forskare i vårdvetenskap från de Nordiska länderna, och har varit föreningens kassör i sex år. Föreningen äger den vetenskapliga tidskriften  Scandinavian Journal of Caring Sciences .

Psykiatriska Riksföreningens forskarnätverk inom psykiatrisk omvårdnad. är ett nätverk för forskare med anknytning till psykiatriska riksföreningen inom SSF.

Postdoktoralt nätverk vid Åbo Akademi, är ett nätverk för dialog och forskning. Fn är jag engagerad i två projekt i samarbete med kollegor från detta nätverk

I och med min anställning som professor vid UiT, Norges Arkitiske Universitet, har jag också ett samarbete runt undervisning och forskning med norska kollegor