Projekt

Projekten som Inger Holmström är delaktig i handlar främst om person-centrerad vård och kommunikation, sjukvårdsrådgivning via telefon och kommunikation med äldre som vårdas i hemmet.

 

Projekt inom Sjukvårdsrådgivning via telefon

Att utveckla svenska telefonsjuksköterskors genuskompetens är ett treårigt projekt som finansierades av Vetenskapsrådet. Projektet kom till utifrån resultaten från en interventionsstudie för sjuksköterskor som arbetar med sjukvårdsrådgivning via telefon. I projektet har vi kartlagd telefonsjusköterskor medvetenhet om genus - och intersektionella aspekter i telefonrådgivningssamtal, och testat en utbildningsintervention för sjuksköterskor i dessa frågor.

Inger K Holmström är även ansvarig för SURF-projektet (Sjuksköterskors arbete med Uppringare som Ringer Frekvent). I detta projekt kartläggs hur frekventa uppringar påverkar sjuksköterskor arbetsssituation vid telefonrådgivnign, frekvent auppringares erfarenheter av dessa samtal, och en intervention för att underlätta sjuksköterkornas handläggning av dessa samtla kommer att testas.

 

Inger K Holmström har vairt huvudansvarig för ytterligare projekt som berör telefonrådgivning, där ett av dem rör utfall av samtal avseende barn, samt föräldrars förväntningar och erfarenheter på rådgivningssamtalet. Ett annat projekt rörde patientsäkerhet kopplat till arbetsmiljö och kommunikation, Stress i nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning – ett hot mot patientsäkerheten? finansierat av Afa försäkringar.

COMHOME

Inger K. Holmström medverkar som PI i Sverige i ett stort internationellt projekt som startade 2013, som undersöker person-centrerad kommunikation med äldre vårdtagare inom kommunal äldreomsorg i tre olika länder. I projektet kommer kommunikationen att kartläggas, för att sedan kunna testa utbildningsinterventioner för vårdpersonal och studenter. Projektet leds av professor Hilde Eide från Norge.