Om mig - Katarina Bredenhof Heijkenskjöld

Min sjuksköterskeexamen tog jag vid dåvarande Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 1975 och påbyggnadsutbildning inom medicin och kirurgisk vård vid Malmö Högskola 1979. Jag har arbetat som leg. sjuksköterska inom kirurgisk vård vid Lunds Universitetssjukhus och medicinsk vård vid Landstinget Västmanland. 18 år av mina 27 yrkesverksamma år som leg. sjuksköterska, har jag arbetat som avdelningschef vid olika enheter. När jag arbetade inom njurmedicinsk vård skrev jag min magisteruppsats år 2000, som handlade om närståendes upplevelser att donera sin ena njure. 

Sedan 2002 arbetar jag som klinisk adjunkt/universitetsadjunkt vid Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd, Mälardalens högskola. Det huvudsakliga uppdraget som klinisk adjunkt har varit i samverkan med vårdverksamheterna att säkerställa högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och undervisar inom ämnet vårdvetenskap i sjuksköterskeprogrammet. Entreprenöriellt lärande är för mig ett utökande perspektiv till att utveckla olika förmågor exempelvis ansvar, mod och nytänkande i lärande, handledning och didaktik. Jag deltog i det nationella projektet Entreprenörskap på HVV 2012. Genom projektet och nya initiativ i samverkan med vårdverksamheter var syftet att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt i handledningen hos huvudhandledare.

Jag deltog i forskningsprojektet Axelina år 2006, där syftet var att bevara människans värdighet i olika vårdande sammanhang. Är med i forskningsgruppen Care, Recovery & Health. Mitt forskningsintresse handlar om människans andlighet och hälsa. Studenterna i VFU möter patienter där reflektion om existens och andlighet uppdagas i lidande och hälsa inom somatisk vård. För att kunna vårda utifrån ett personcentrerat perspektiv behöver även den andliga dimensionen lyftas fram. 

Publikationer

K. Bredenhof Heijkenskjöld, M. Ekstedt and L. Lindwall (2010). ”The patient’s dignity from the nurse’s perspective” Nursing Ethics, vol. 17, 3: pp. 313-324.

Bredenhof Heijkenskjöld, K. & Dahlgren, M. (2017). Entreprenöriellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning. I Sandberg, H. (red). Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. 

Handbok – Entreprenöriellt lärande i vård om omsorg. Tips och erfarenheter från sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
https://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/mkl/2.3998/2.4022/material