Om mig - Monica Dahlgren

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1973 med vidareutbildning 1980 inom medicin och kirurgi och har varit verksam främst inom kirurgisk slutenvård samt inom kommunal äldrevård i Sverige och Norge. Jag har fil mag i vårdpedagogik inriktning omvårdnad och har undervisat i sjuksköterskeprogrammet, Mälardalens högskola åren 2001 – 2018. Det huvudsakliga uppdraget har varit samverkan med vårdverksamheterna för säkerställande av högskolemässig verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt undervisning i huvudområdet vårdvetenskap. I projektanställning som klinisk adjunkt från 2001 och universitetsadjunkt med uppdrag som klinisk adjunkt från 2003, har kompetensutveckling i vårdvetenskap varit i fokus genom forskarstudier vid MDH och Åbo Akademi. Jag är diplomerad omvårdnadshandledare vid Svensk Sjuksköterskeförening, sektionen för Handledning i Omvårdnad. Entreprenöriellt lärande ser jag som ett kompletterande perspektiv för att stärka exempelvis ansvar, mod och nytänkande i lärande, handledning och didaktik. Genom deltagande i det nationella projektet Entreprenörskap på HVV, har projekt och nya initiativ skapats i samverkan med vårdverksamheter i syfte att utveckla entreprenöriellt förhållningssätt i handledningen bland huvudhandledare. 

 

Jag medlem i forskargruppen Care, recovery & health och mitt forskningsintresse ligger inom området människans andlighet och hälsa. Detta intresse har närts vid studier och i seminarier med studenterna i VFU inom kirurgisk och onkologisk vård. Studenternas möten med patienterna väcker reflektioner om andlighet och existens i hälsa och lidande, om liv och död. Fokus på somatisk vård riskerar att underskatta människans andliga dimension för återhämtning, för hälsa och därmed helhetsperspektiv i vården vilket studenterna uppmärksamt iakttar i ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Publikationer:

Boussaid, L.; Dahlgren, M. & Lindwall, L. (2012). Nurses learn caring theory by being co-researchers in a surgical setting. Nursing Education Today. Vol 32, Issue 4, May 2012, p 393-398.

Dahlgren, M. & Göransson, E. (2016). Högskolemässig lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning. I Holmström, I; Stier, J.& Tillgren, P. & Östlund, G. (red). Samproduktionens retorik och praktik: inom området hälsa och välfärd. Lund: Studentlitteratur.

Bredenhof Heijkenskjöld, K. & Dahlgren, M. (2017). Entreprenöriellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning. I Sandberg, H. (red). Pedagogik för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.