Om mig - Linda Sellin

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inriktning psykiatrisk vård, och har en filosofie doktorsexamen i vårdvetenskap. Sedan 2018 arbetar jag som universitetslektor vid Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) i Västerås. Här är jag engagerad i undervisning inom sjuksköterskeutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Jag medverkar även i samverkan kring utbildning i relation till Lärcentrum Region Västmanland.

 

 

Mellan HT12-2017 var jag doktorand i vårdvetenskap vid forskarutbildningen på MDH (HVV). December 2017 disputerade jag på min avhandling A Personal-Recovery-Oriented Caring Approach to Suicidality  som handlar om återhämtning i existentiella gränssituationer. Forskningens övergripande syfte var att utveckla, introducera och utvärdera en omvårdnadsintervention, för att stödja suicidala patienters återhämtning och hälsa, samt stödja patienters och deras anhörigas delaktighet i vården. Med beaktande av komplexiteten i en sådan omvårdnadsintervention och vikten av att uppmärksamma mångfaldiga aspekter av fenomenet återhämtning i en suicidal kris, har denna forskning genomförts ur ett livsvärldsperspektiv med fenomenologisk filosofi som grund. Livsvärldsperspektivet har utgjort ett viktigt stöd för att tillvarata patienters och anhörigas perspektiv genom hela forskningen (delstudie I, II, III, IV). Resultatet från avhandlingen omfattar en modell, PROCATS, som ger vägledning i vårdande och samtal med suicidala personer och syftar till att stödja och stärka suicidala personers återhämtningsprocesser. Återhämtning innebär dock inte att personen är utan problem. Snarare handlar det om upplevelser av att orka och kunna använda sina resurser för att trots närvaron av det mörka och svåra, en närvaro som kan vara präglad av en stark ambivalens till liv och död, möta både utmaningar och möjligheter i livet och att införliva mening i det. Avhandlingen vänder sig inte bara till sjuksköterskor, utan även till andra professioner inom hälso- och sjukvården och till en bred allmänhet. Den är också till för alla som någon gång känt att de inte orkar leva längre och/eller är anhöriga till en person som kämpar med självmordstankar. Återhämtning i existentiella gränssituationer berör oss alla.

Mina publicerade artiklar i DiVA

Under 2018-2019 har jag medverkat i tre bokprojekt och skrivit bokkapitel till böcker rörande vårdvetenskap och suicidprevention. En gemensam utgångspunkt är patientens livsvärld. Ett bokkapitel som är publicerat i augusti 2019 är: Sellin, L. (2019). PROCATS  - återhämtning vid existensens rand. I L. Wiklund Gustin (Red.). Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå, s. 523-541. Studentlitteratur: Lund. Tredje upplagan. ISBN 9789144123684. Kapitlet berör existentiella och återhämtningsinriktade samtal med suicidala personer. Se länk till boken här . I relation till mitt arbete som universitetslektor vid MDH/HVV är jag även kliniskt verksam som handledare inom psykiatrisk vård.

I min bakgrund har jag arbetat som legitimerad sjuksköterska inom den psykiatriska heldygnsvården mellan 2001-VT2012. Först inom psykiatrisk intensivvård (PIVA), därefter på avdelning med psykosvård. Mitt stora intresse för forskning och utveckling ledde till att jag fördjupade mina kunskaper (teoretiskt och praktiskt) i arbetet med min magisterexamen i vårdvetenskap 2003, i samband med mina studier i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot psykiatrisk vård. Under den senare delen av mina yrkesarbetande år som sjuksköterska medverkade jag i att leda ett projekt på den psykiatriska klinik där jag arbetade. Projektet fokuserade Bättre vård – mindre tvång, och var en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Socialdepartementet och syftade till att förbättra den psykiatriska heldygnsvården.

 

NÄTVERK OCH SAMARBETE:

Care, Recovery and Health är en forskargrupp vid Mälardalens högskola (HVV)

Forskare vid Linköpings och Göteborgs Universitet om Suicidalitet och Suicidprevention

Suicidprevention i Väst  (SPIV)

Nordic College of Caring Science (NCCS) är en förening av forskare i vårdvetenskap från de nordiska länderna

Swedish Academy of Caring Science (SACS) är ett nationellt nätverk för samverkan mellan lärosäten gällande vårdvetenskapliga frågor i utbildning och forskning

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (PRF) är ett nationellt nätverk av forskande sjuksköterskor inom området psykiatrisk omvårdnad

 

KONTAKTUPPGIFTER

Linda Sellin

Fil. Dr. Universitetslektor i vårdvetenskap

E-post: linda.sellin@mdh.se

Mobil: 021- 10 73 86

Postadress: Mälardalens högskola

Box 883, 721 23 Västerås