Om mig - Helena Lööf

PhD, Senior lecturer MDH, Affiliated researcher, Sophiahemmet Högskola, Stockholm.

 

Jag har varit verksam under de senaste 17 åren med huvudfokus inom sjuksköterskeutbildning samt uppdragsutbildningar inom högskola/universitet. Bland annat inom metodteorikurser, evidensbaserad vård, vårdkvalitetsutvecklingsarbete, handledning av examensarbeten på magister- och kandidatnivå, vårdpedagogik, samt diverse undervisningsuppdrag med kursansvar och kursproduktion i relation till sjuksköterskegrundutbildningar- samt avanceradnivå (inom ex. etik, psykosomatik, hälsa vid långvariga sjukdomstillstånd, samt personcentrerad vård vid reumatisk sjukdom.) Jag började att arbeta VT 2016 vid MDH (stationerad i Västerås), är tillsvidareanställd.

Som universitetslektor har jag bland annat, pedagogiskt resursuppdrag inom HVV, medverkar inom projekt/referensgrupper, medverkar inom metodteorikurser (inom kvalitativ metod), samt medverkar inom projekt och kvalitetsutvecklingsarbete inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag designar även inom pedagogiska projekt. Vidare så är jag handledare, och slutseminarieledare/examinator på kandidat/magisternivå.

Mitt forskningsområde syftar till att undersöka och beskriva för att erhålla en djupare förståelse om smärta och fatigue i relation till kroppsmedvetande samt rädsla-undvikande föreställningar vid aktivitet hos personer med långvariga sjukdomstillstånd (ex. inom diabetes mellitus och reumatiska sjukdomar). Projekt inom stillasittande beteende hos äldre personer under uppstart (designar den kvalitativa metoden), har vidare ett projekt under uppstart inom fatigue, kroppsmedvetande och aktivitet. Senaste projekten fokuserar jag emot rehabilitering och stöd för aktivtet gentemot personer med låg (reumatisk) sjukdomsaktivitet men som upplever svår smärta. Min forskning utgår ifrån en bio-psyko-social modell, och ur ett person-centrerat förhållningssätt, med ett livs-världs perspektiv.

Disputerade i maj 2015, vid Karolinska Institutet. Avhandlingens titel: Pain, fatigue and fear-avoidance beliefs in relation to physical activity and body awareness in persons diagnosed with rheumatoid arthritis. Jag tillhör forskargrupp BeMe vid Mdh. Jag har som huvudansvarig forskare ansvarat för samverkansprojekt (mellan KI, SHH, Mdh och Region Västmanland) mellan år 2016-2017. Samverkansprojekt mellan SHH, Mdh och Region Västmanland är under uppstart och planlagt att pågå mellan 2018- ht 2019.

Har haft uppdraget som Avdelningschef för avdelningen för specialistsjuksköterskor, vid HVV.

Författare till Bok-Kapitel (6). I am happy to inform you that Meanings of Pain Volume II is now available online:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-24154-4#toc

 

Stipendiat. Jag blev Årets sjuksköterska inom Smärta 2017 – för min Patientnära forskning, erhöll ett stipendium.

Kontaktuppgifter: Helena Lööf, PhD, Senior lecturer
Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV
Mälardalens högskola
Box 833, 721 23, Västerås
Telefon: 021 -  10 70 75
Mail: helena.loof@mdh.se