Om mig - Maria Eriksson

Min forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av föräldraskap och barns rättigheter. Särskilt frågor om mäns våld mot kvinnor och barn står i fokus. För närvarande arbetar jag bland annat med ett projekt om hur handläggnings-systemet BBIC tillämpas då det gäller barn som upplevt partnervåld, ett om Samverkansteam med syfte att förebygga tvister mellan föräldrar, och ett om risk- och skyddsbedömningar då barn upplevt eller utsatts för våld i sin familj. Jag är också koordinator för ett nordiskt forskarnätverk om skydd och stöd för barn som upplevt våld.