Om mig - Julia Callegari

Jag är socionom och har en masterexamen i socialt arbete, från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Efter min examen jobbade jag som socialsekreterare med ekonomiskt bistånd och blev hösten 2016 antagen som doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola.

 

 

Forskning

Mitt forskningsintresse rör bedömningar och kategoriseringspraktiker i människobehandlande organisationer, fattigdom och skuldsättning, samt hur genusdimensionen interagerar med dessa fält inom socialt arbete.

Mitt avhandlingsprojekt Kön och skuld anknyter till ovan nämnda intresseområden. Projektet är finansierat av FORTE och pågår 2016-2021. Syftet med avhandlingsprojektet är att studera hur föreställningar om män och kvinnor framträder bland professionella inom de välfärdsinstitutioner som är satta att möta och stödja skuldsatta, så som den kommunala budget- och skuldrådgivningen och skuldsaneringsenheterna på Kronofogden.

Utöver min forskning undervisar jag också på socionomprogrammet, främst med fokus på teorier i socialt arbete, samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteori.

 

Publikationer

Callegari, J., & Levander, U. (2019). Kompetent aktör eller psykiskt skör? Barn- och flickdiskurser i konstruktionen av psykisk ohälsa bland unga. Tidskrift för genusvetenskap, 40(1), 73-95.

Callegari, J., Liedgren, P., & Kullberg, C. (2019). Gendered debt - a scoping study review of research on debt acquisition and management in single and couple households. European Journal of Social Work. Published online: 22 January 2019. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2019.1567467

 

Forskarnätverk/engagemang

Critical theory and methodology

Law and society, Collaboration Research Network on Household Finance

Doktorandrådet MDH , ledamot

Forskningsrådet HVV, doktorandrepresentant

Kommitten för hållbart arbetsliv MDH, doktorandrepresentant