Om mig - Per Tillgren

Socionom 1973 (Lund) med inriktning på socialpolitik. Verksam under 70- och 80-talet i Stockkolm läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning. Arbetade med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom landstinget och i samverkan med länets kommuner och länsstyrelsen. Därefter verksam vid landstingets och Karolinska Institutets Socialmedicinska enhet med ansvar för utvecklingsarbete inom det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjade området.

Stockholms Cancerpreventiva program 
Inspirerad av erfarenheter från befolkningsinriktat hjärt-kärlförebyggande arbete i Finland och USA initierades i mitten av 1980-talet Stockholms Cancerpreventiva program (SCPP). Ett flerårigt program som genomfördes i samverkan mellan tre institutioner vid Karolinska Institutet och Stockholm läns landsting. Ingick i arbetsgruppen för programutveckling samt ansvarig för implementering och utvärdering av de tobaksförebyggande insatserna.

Doktorsavhandling och post.doc. arbete
Arbetet i SCPP resulterade i en licentiat- (1992) och en doktorsavhandling (1995) inom ämnesområdet socialmedicin/folkhälsovetenskap. Avhandlingarna fokuserade på strategier för att mobilisera organisationer i samhället för att minska bruket av tobak samt studera kort- och långsiktiga effekter av sådant arbete på organisations-, individ- och samhällsnivå.

Post.doc. arbete i Stockholms Diabetespreventiva Program (SDPP) och SBU-projektet ”Metoder för rökavvänjning”, men också i The North Carolina Native American Cervical Cancer Prevention Project, Bowman Gray School of Medicine, North Carolina.

Docent och professor
Docent och universitetslektor vid Karolinska Institutet (KI) 2000 och bedömd professorskompetent inom ämnet folkhälsovetenskap och området Health Promotion 2005.

Uppbyggnad av Folkhälsovetenskapliga programmet
Var under KI-tiden med i uppbyggnaden av det folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens högskola. Sedan 2003 anställd vid högskolan och akademin för hälsa, vård och välfärd.

Forskningen
Forskningen har sin utgångspunkt i folkhälsovetenskap och hälsans bestämningsfaktorer för social rättvisa Tillämpningen är hälsofrämjade arbete i kontexten politik och folkhälsoarbetets praktik. Forskningen har främst varit inriktad på samhällsanalys, genomförande och utvärdering av hälsofrämjande arbete och bakomliggande policyprocesser.

Nationella och internationella uppdrag
Har under åren haft och har flera nationella och internationella uppdrag, bland annat åt Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet och WHO. Är sedan 2005 program-censour för Health Promotion programmet vid Universitet i Bergen.

På högskolan har jag bland annat varit ledamot och prodekanus i högskolans fakultetsnämnd för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskap. Ämnesansvarig för området folkhälsovetenskap.