Jämlikhet & jämställdhet

Med jämlikhet avses rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället, bland annat ålder, kön, social och etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Med jämställdhet menas förhållandet mellan män och kvinnor.

Högskolans jämlikhets- och jämställdhetsarbete handlar om både anställda och studenters vardagliga agerande. Arbetet bygger på demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Rätten att vara olika är grunden för alla människors lika värde.

Kontaktpersoner

Akademins kontaktpersoner representerar akademin när det gäller högskolans centrala jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Utöver detta arbetar de med att stödja och hjälpa anställda och studenter på akademin angående frågor som rör jämlikhet och jämställdhet. De bevakar även dessa frågor i akademins samverkansgrupp.

Marie-Louise Klingstedt

Företrädare för personalorganisationerna: Susanne Eriksson, Lärarförbundet