Branschråd

Branschrådens uppgift är att fungera som informations- och kontaktorgan mellan högskolan och externa intressenter och bidra till att samverkan med regionen utvecklas.

Akademin kan genom branschråden få synpunkter på utbildningarna. Nya idéer och förändringsförslag kan ventileras och samverkansprojekt initieras.

Beteendevetenskapliga programmet och Magisterprogrammet inom ledarskap och arbetsliv

Branschrådet är ett forum för ömsesidigt utbyte mellan MDH och arbetslivet utanför högskolan med syftet att utveckla och förbättra utbildningarna.

Branschrådet sammanträder två gånger per år och utgörs av representanter från både privat näringsliv och offentlig sektor.

Ta del av minnesanteckningar från branschrådet

Vid frågor angående branschrådet för beteendevetenskapliga programmet kontakta Jonas Lindblom , programsamordnare för beteendevetenskapliga programmet.

Folkhälsovetenskap 

Vid frågor angående branschrådet för folkhälsovetenskap, kontakta Susanne Elenor Eriksson , programsamordnare för folkhälsovetenskap.

Fysioterapi

Branschrådens uppgift är att fungera som informations- och kontaktorgan mellan högskolan och externa intressenter och bidra till att samverkan med regionen utvecklas.
 
Branschrådet Fysioterapi har ett särskilt ansvar för utvärdering och kvalitetssäkring av den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i intentionsdokument och handlingsplaner. Branschrådet har en bred representation av chefer och samordnare i klinisk verksamhet, VFU handledare, lärare, forskare och studenter. Branschrådet sammanträder två gånger per termin.
 
Vid frågor angående branschrådet för fysioterapi, kontakta Johan Moberg , adjunkt i fysioterapi.

Socialt arbete

Branschrådet är ett regionalt samarbetsorgan rörande utvecklingen av socialt arbete i allmänhet och socionomutbildningen i synnerhet. Branschrådet sammanträder en gång per termin.

Socionomprogrammet - infoblad (pdf 1,1 MB)

Vid frågor angående branschrådet för socialt arbete (socionomprogrammet), kontakta Munir Dag , avdelningschef för socialt arbete.

Vård

Branschråd vård är ett samverkansorgan. Ansvarsområdet är sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar för sjuksköterskor vid Mälardalens högskola. Branschrådet sammanträder två gånger per termin, ledamöterna kommer från kommuner, landsting och privata avnämare i Sörmland, Västmanland och Stockholms län. Lärosätets ledamöter motsvarar de områden som branschrådet omfattar. Studenterna har representation. En viktig del i arbetet är att kvalitetssäkra högskolemässigheten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningarna en annan viktig del är utvärdering av utbildningarna.

Tid Ärenden Ansvariga
September/oktober Presentation av kvalitetsarbetes prioriterade områden för läsåret. Utgångspunkten är de utvärderingar och uppföljningar som gjorts i respektive verksamhet Ledamöter i branschråd vård
November/december Slutlig avstämning av nästkommande läsårs kursutbud Utbildningsledare och avdelningschefer
Februari/mars Gemensamma frågor som berör samtliga ledamöter Arbetsgrupp bestående av ledamöter från branschråd vård
Maj Förslag till kursutbud för nästkommande läsår  Ledamöter i branschråd vård

Branschråd vård 2019-05-24 (pdf 194 kB)

Branschråd Vård 2019-01-15 (pdf 793 kB)

Branschråd Vård 2018-12-14 (pdf 168 kB)

Branschråd Vård 2018-09-14 (pdf 7,5 MB)

Branschråd Vård 2018-05-18 (pdf 273 kB)

Branschråd Vård 2018-02-08 (pdf 201 kB)

Ta del av tidigare minnesanteckningar från Branschråd Vård

Vid frågor angående branschrådet för vård, kontakta Veronica Sandqvist , ordförande för Branschråd Vård.