Utskottet för forskarutbildning

Utskottet för forskarutbildning (FUU) sorterar under fakultetsnämnden och är ett internt, högskolegemensamt forskningsstrategiskt organ.

Utskottet arbetar framför allt med högskolans ställningstaganden vad gäller forskarutbildning och dess forskarutbildningsområden och forskarutbildningsämnen.

Förutom att forskarutbildningsutskottet bereder ärenden för beslut av fakultetsnämnden, har det också egen beslutanderätt på delegation av nämnden.

Information om utskottets mötesdatum samt föredragningslistor, bilagor och protokoll fås via länken "Föredragningslistor och protokoll".

Ordförande:  Elisabeth Uhlemann  prodekan för forskning och utbildning på forskarnivå
Lärarrepresentant hälsa:  Lena Almqvist
Lärarrepresentant utbildning:  Linus Carlsson

 

Lärarrepresentant ekonomi:  Vakant

Lärarrepresentant teknik:  Thomas Nolte
  Doktorandrepresentant: Johannes Finnman
  Doktorandrepresentant: Mahsa Daraei